KONFERENCJA: 31 MARCA 2017

Ogólnopolska Konferencja naukowa
Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej oraz Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego”. Konferencja odbędzie się 31 marca 2017 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Pojęcie społeczeństwa postindustrialnego weszło już na stałe do słownika współczesnych nauk społecznych. Wielość jego znaczeń obejmuje głębokie zmiany, które rozpoczęły się w krajach rozwiniętych w latach 70. ubiegłego stulecia. Deindustrializacja oraz wzrost znaczenia sektora usług, rewolucja technologii informacyjnych, sieciowa struktura organizacji praktyk i instytucji społecznych, umasowienie pracy zawodowej kobiet, różnicowanie się form życia rodzinnego, ekonomiczno-kulturowa globalizacja czy uelastycznienie produkcji, pracy i stosunków zatrudnienia – to tylko niektóre spośród zjawisk charakterystycznych dla epoki, w której żyjemy. Istotne wydaje się to, że bilans tych zmian nie jest bynajmniej jednoznacznie korzystny. Równolegle do wzrostu możliwości technologicznych wyłaniają się nowe zagrożenia i problemy społeczne. Znani teoretycy współczesności zgadzają się co do tego, że postindustrialnej transformacji towarzyszą procesy polaryzacji, silnie różnicując pozycje beneficjentów i przegranych zachodzących przemian. Obok dawnych powstają nowe obszary i formy wykluczenia społecznego. Ekspansja struktur społeczeństwa postindustrialnego przebiega pod znakiem rosnących nierówności w różnych wymiarach życia społecznego, tworząc enklawy dobrobytu z jednej strony i marginalizacji z drugiej.

Konferencja, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, koncentruje się wokół problematyki nowych wzorów nierówności, rozwarstwienia i wykluczenia społecznego we współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Interesują nas formy wieloaspektowych nierówności, obejmujące takie czynniki i obszary, różnicujące status społeczny, jak: dochody, klasa, płeć, rasa, wiek, niepełnosprawność, rynek pracy, migracja zarobkowa, jakość zatrudnienia, zdrowie, edukacja czy technologie komunikacyjne. Chcemy się również skupić na analizie zasobów i kompetencji, które decydują dzisiaj o życiowym powodzeniu jednostek i grup społecznych, jak też na czynnikach odpowiedzialnych za ryzyko marginalizacji społecznej. Interesują nas pytania o nowe zasady stratyfikacji społecznej, o charakterystykę klas uprzywilejowanych oraz defaworyzowanych w kształtującym się obecnie porządku. Pragniemy ponadto podjąć refleksję nad formami i mechanizmami wykluczenia społecznego, mając na uwadze zmiany, jakie w tym obszarze wyznacza przebieg postindustrialnej transformacji. Poza kwestiami natury poznawczej, dotyczącymi teoretycznej diagnozy współczesności, jesteśmy żywo zainteresowani problemem praktycznej interwencji i reagowania na proces zachodzących aktualnie przemian. Specyfika wyzwań nowych czasów konfrontuje nas z pytaniami o kondycję oraz potrzebę modernizacji systemów ochrony socjalnej, służb społecznych, prawa pracy czy polityk publicznych. W obliczu tych wyzwań istotne staje się to, jakie nowe role mogą dziś pełnić pracownicy socjalni i przedstawiciele innych tego typu profesji pomocowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
- procesy polaryzacji na współczesnym rynku pracy i w strukturze zatrudnienia
- grupy defaworyzowane we współczesnym kapitalizmie postindustrialnym
- mobilność jako wymóg systemowy i nowy czynnik stratyfikacji społecznej
- mobilność globalnych elit a mobilność migrantów i uchodźców
- elastyczność w sferze pracy i zatrudnienia – czyje prawo, czyja konieczność?
- prekariat i prekaryzacja pracy a nowe ryzyka wykluczenia społecznego
- segmentacja zawodowa ze względu na płeć i inne formy nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy
- rasa, wiek i niepełnosprawność a nowe wzory nierówności i wykluczenia
- nierówności i marginalizacja w obszarze zdrowia i edukacji
- mniejszości i migranci zarobkowi na współczesnym rynku pracy
- nowa spolaryzowana struktura klasowa – kryzys klasy średniej?
- współczesne formy wykluczenia i ryzyka społecznego jako nowe wyzwania dla służb społecznych, pracy socjalnej i polityk publicznych
- państwo dobrobytu i polityka społeczna w epoce społeczeństwa postindustrialnego

Do uczestnictwa w konferencji Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego zapraszamy osoby prowadzące badania empiryczne oraz pracujące w obszarze analiz teoretycznych. Przewidujemy interdyscyplinarny charakter referatów. 3

Zgłoszenia na konferencję, czyli tytuł referatu oraz abstrakt (max. 400 wyrazów) prosimy nadsyłać na adresy mailowe: s.michalik@uw.edu.pl, mabucewicz@uw.edu.pl w terminie do 10.01.2017

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Terminy:
Nadsyłanie zgłoszeń: 10.01.2017r.
Ogłoszenie programu konferencji: 25.01 2017r.
Nadsyłanie tekstów opracowań do publikacji: 31.08.2017r.
Konferencja: 31.03.2017 r.

Miejsce:
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
Prof. dr hab. Kazimierz Frieske
Prof. dr hab. Andrzej Potocki
Prof. dr hab. Władysław Misiak
dr hab. Tomasz Kaźmierczak

Komitet organizacyjny:
dr Sebastian Michalik
dr Monika Abucewicz