OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
Dodatkowymi warunkami są: publikacje i doświadczenie dydaktyczne z zakresu teorii socjologicznych, znajomość anglojęzycznej literatury z zakresu socjologii ogólnej oraz zagadnień szczegółowych dotyczących problematyki struktury społecznej, więzi społecznej, niepełnosprawności, marginalizacji społecznej i metodologii badań społecznych. Dodatkowo będą brane pod uwagę doświadczenia dydaktyczne, w tym prowadzenie prac magisterskich lub licencjackich

Kandydaci winni składać poniższe dokumenty:

  • zgłoszenie do konkursu
  • kwestionariusz osobowy
  • odpisy dyplomów
  • informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej
  • wykaz publikacji
  • do dnia 23 czerwca 2017 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa.

    Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 27 czerwca 2017 roku.