OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym, a zatrudnienie nastąpi na czas nieokreślony.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie tytułu profesora nauk społecznych lub formalnie rozpoczęta procedura dotycząca nadania stopnia profesora w obszarze nauk społecznych. Przedstawienie planu dalszej działalności badawczej. Istotny, uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy po habilitacji. Dorobek organizacyjny, w tym kierowanie lub udział w realizacji projektów badawczych.

Dodatkowymi warunkami są: znaczące osiągnięcia badawcze i dydaktyczne w zakresie społecznych norm, społecznych problemów, dewiacji i kontroli społecznej. Doświadczenie dydaktyczne we wskazanym zakresie.

Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • wykaz publikacji
 • dwie opinie samodzielnych pracowników nauki [w tym jednego spoza UW]o dorobku naukowym, badawczym i dydaktycznym kandydata
 • wykaz wypromowanych magistrów, doktorów oraz otwartych przewodach doktorskich odpisy nadania stopni i tytułów naukowych
 • wyrażenie na podaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.VIII 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz.922).
 • winni składać do dnia 30 listopada 2017 roku na adres: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa lub w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres: isns@uw.edu.pl

  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 8 grudnia 2017 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.

  Więcej informacji [PDF]