OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na okres 33 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk prawnych ze specjalizacją w kryminologii lub doktora socjologii ze specjalizacją w kryminologii.

Dodatkowymi warunkami są: załączenie recenzji rozprawy doktorskiej oraz referencji, znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła w mowie i piśmie języka angielskiego, wykaz projektów badawczych, w których kandydat(tka) brał udział.

Kandydaci składają do dnia 19 stycznia 2018 roku następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej
 • wykaz publikacji
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.VIII 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz.922)
 • na adres: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorązych 20, 00-721, Warszawa lub w formie plików PDF na adres: ipsir@uw.edu.pl.

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.
  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 26 stycznia 2018 roku.

  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.