OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas nieokreślony.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologii
Dodatkowymi warunkami są: posiadanie przez kandydata, oprócz stopnia doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologii, tytułu magistra nauk prawnych; wiedza z zakresu socjologii prawa, prawoznawstwa, gender studies oraz doświadczenie badawcze w zakresie socjologii prawa i gender studies; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z socjologii prawa, prawoznawstwa, badań społeczno–prawnych, gender studies; doświadczenie w prowadzeniu seminarium licencjackiego; wiedza i umiejętności w zakresie zastosowania nauk społecznych dla praktyki społecznej w obszarze socjologii prawa, potwierdzone współpracą ekspercką z instytucjami publicznymi i społecznymi ;biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego

Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • CV
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
 • winni składać do dnia 30 listopada 2018 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69,
  00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 30 grudnia 2018 roku.

  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.