OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na okres 24 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora socjologii w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych

Dodatkowymi warunkami są: publikacje dotyczące problemów społecznych, polityk publicznych lub zagadnień dotyczących norm, dewiacji i kontroli społecznej; doświadczenie dydaktyczne w zakresie problemów społecznych, polityk publicznych lub zagadnień dotyczących norm, dewiacji i kontroli społecznej; znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca publikowanie oraz prowadzenie dydaktyki w tych językach; plan pracy naukowo-badawczej na najbliższe dwa lata.

Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • CV
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
 • winni składać do dnia 22 czerwca 2019 roku na adres: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: ipsir@uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.
  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 25 lipca czerwca 2019 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.