OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko stanowisko profesora uczelni w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas nieokreślony.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii

Dodatkowymi warunkami są:

 • dorobek naukowy i doświadczenie badawcze w zakresie socjologii administracji, socjologii prawa i praw człowieka
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzaniu zajęć z socjologii administracji, socjologii prawa i praw człowieka
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu seminarium magisterskiego i doktoranckiego, doświadczenie w promowaniu i recenzowaniu prac dyplomowych i doktorskich
 • wypromowany co najmniej jeden doktorant
 • wiedza i umiejętności w zakresie stosowania nauk społecznych dla praktyki społecznej w zakresie socjologii administracji, socjologii prawa i praw człowieka
 • Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • CV
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
 • winni składać do dnia 22 czerwca 2019 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69,
  00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.
  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 25 lipca 2019 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.