OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas nieokreślony.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dziedzinie pedagogiki.
Dodatkowymi warunkami są: uznany i potwierdzony publikacjami dorobek naukowy w zakresie teorii pedagogiki społecznej, metodologii badań jakościowych oraz teorii i praktyki badań biograficznych; doświadczenie w kierowaniu zespołami redakcyjnych czasopism naukowych, doświadczenie organizacyjne w kierowaniu zespołami ludzkimi; wypromowanie co najmniej jednego doktora oraz otwarty przewód doktorski.
Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • CV
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
 • winni składać do dnia 22 czerwca 2019 roku na adres: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: ipsir@uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.
  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 25 lipca 2019 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.