ZARZĄDZENIE DZIEKANA WSNSiR

ZARZĄDZENIE Nr 2 DZIEKANA WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 11 marca 2020 roku

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 zarządzam, co następuje:

 • 1. Odwołuje się zaplanowane w wydarzenia wydziałowe, w szczególności:
  - Posiedzenie Rady WSNSiR zaplanowane na 25 marca br.
  - Posiedzenia Rad Naukowych Instytutów
  - Posiedzenie Rady Dydaktycznej Wydziału
  - Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Tadeusza Pilcha

 • 2. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne umieszczone w planie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z wyjątkiem konsultacji indywidualnych dla studentów. Wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria magisterskie i licencjackie powinni być dostępni na swoich stałych dyżurach i poinformować studentów o możliwości indywidualnych konsultacji. Preferowany jest kontakt mailowy.

 • 3. Do dnia 18 marca br. pracownicy Wydziału mogą zgłaszać na adres mailowy
  propozycje swoich zajęć dydaktycznych prowadzonych w wersji on-line. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio na adres kjd.wsnsir@uw.edu.pl oraz dodatkowo na adres sekretariatów Instytutów, tj. ipsir@uw.edu.pl, kszenajch@isns.uw.edu.pl, a.hojda@isns.uw.edu.pl
  Informacja o formie prowadzenia takich zajęć zostanie przekazana w komunikacie Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

 • 4. Zaleca się przygotowanie i udostępnienie studentom tekstów dla studentów w wersji elektronicznej, tj. pdf, skany (z zachowaniem wymogów przestrzegania praw autorskich).

 • 5. Egzaminy dyplomowe, komisyjne i inne formy zajęć mające charakter indywidualny powinny się odbywać w zaplanowanych terminach, z zachowaniem środków ostrożności wymaganych w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 • 6. Biblioteki wydziałowe w IPSiR i ISNS będą pracować nadal w normalnym trybie, z wyjątkiem, czytelni, które będą zamknięte do dnia 14 kwietnia br.

 • 7. Aktualne informacje o godzinach i formach pracy sekretariatów Instytutowych, dydaktycznych oraz dziekanatu WSNSiR zostaną podane na stronach Instytutów i Wydziału.

 • 8. Księgowość i obsługa administracyjna Wydziału pracuje w normalnym trybie.

 • 9. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo dziekanat WSNSiR (dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl , tel. 55-31-626) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 roku

  Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:
  dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

  Do pobrania: DWSNSiR.2020.3.ZD.2