HARMONOGRAM

Organizacja studiów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji do końca roku akademickiego 2019/2020

1. Harmonogram zajęć:

 • •Zajęcia dydaktyczne: do 10 czerwca
 • •Sesja egzaminacyjna semestru letniego: 15.06- 05.07
 • •Sesja poprawkowa semestru letniego 31.08–13.09.2020
 • 2.Zdalna forma obecnie prowadzonych zajęć obowiązuje do ich zakończenia.

  3.Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, zajęcia, które nie mogły się odbyć ( lub z jakiś przyczyn się nie odbyły) w formie zdalnej, po 24 maja będą mogły być odrobione w formie tradycyjnej, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. O zamiarze przeprowadzenia takich zajęć należy poinformować właściwego kierownika studiów do 12 maja. Informacja ta powinna zawierać także harmonogram zajęć oraz liczbę studentów.

  4. Zaliczenia i egzaminy (w tym egzaminy dyplomowe) mają się odbywać się w formie zdalnej. Zastosowana formuła powinna być uzgodniona ze studentami oraz przeprowadzona za wiedzą kierownika studiów. Warunki i zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej reguluje Zarządzenie NR 84 Rektora UW z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

  5.Jeśli to możliwe zaliczanie praktyk przesunięte zostaje na rok przyszły, jeśli nie – dopuszczalna jest inna forma praktyk pozwalająca na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia. (patrz Załącznik 1)

  Warszawa, 06.05.2020 dr hab. Tomasz Kaźmierczak, KJD
  Prodziekan ds. studenckich

  ZAŁĄCZNIK 1.

  Zasady postępowania w sprawie zaliczania praktyk studenckich, które miały być przeprowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
  1.a/ Zaliczenie praktyk przewidzianych do realizacji na 1 lub 2 roku studiów I stopnia lub 1 roku studiów II stopnia, które z powodu pandemii koronawirusa nie mogły się odbyć, na wniosek studenta zostaje przesunięte na następny rok akademicki.
  b/ Opiekun praktyk może zaliczyć praktyki, jeśli w okresie pandemii student podejmowałlub uczestniczył w działaniach innych niż zaplanowane, ale pozwalających osiągnąćzakładane efekty uczenia.

  2.W przypadku praktyk przewidzianych do realizacji na 3 roku studiów I stopnia lub 2 roku studiów II stopnia, które z powodu pandemii koronawirusa nie mogły się odbyć w sposób zaplanowany, opiekun praktyk może skrócić czas ich trwania i/lub zaliczyć je na podstawie innych wykonanych przez studenta zadań lub prac, jeśli uzna, że zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte.