ORGANIZACJA ROKU

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia p. prof. Sławomira Żółtka zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się – co do zasady – w formie stacjonarnej, o ile możliwości tej nie ograniczą zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym.
 • Na studiach niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
 • W ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym.
 • Lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować:

 • kierownik jednostki dydaktycznej − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych;
 • kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
 • dyrektor szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej;
 • kierownik jednostki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba – w odniesieniu do kursów i szkoleń.

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym nie mogą odbywać się wyłącznie asynchronicznie.

OKRESOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM

 • Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 • O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

EGZAMINY I ZALICZENIA

 • Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. O ewentualnym trybie zdalnym decyduje kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową.

EGZAMINY I ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM

 • Informacje na temat przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym będą zamieszczane w sylabusie przedmiotu. Brak takiej adnotacji w sylabusie będzie oznaczać, że egzamin czy zaliczenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionym przypadku kierownik jednostki dydaktycznej lub dyrektor szkoły doktorskiej będzie mógł podjąć decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, gdy w sylabusie nie zostało to uwzględnione.
 • Do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym co do zasady będą używane następujące narzędzia informatyczne: platforma e-learningowa „Kampus”; narzędzia Google dostępne w pakiecie „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w szczególności Google Meet; Microsoft Teams i „Zoom”.
 • Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych mogą odbywać się zdalnie.

KONSULTACJE I DYŻURY DYDAKTYCZNE

 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

ZAKRYWANIE UST I NOSA

 • W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.
 • Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

UCZESTNICY ZAJĘĆ Z GRUP ZAGROŻONYCH

 • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów lub do dyrektora szkoły doktorskiej o zgodę na indywidualny tryb kształcenia.
 • Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.
Dodatkowo zarządzenia rektora UW przyznają uprawnienia kierownikom jednostek dydaktycznych, kierownikom studiów doktoranckich oraz dyrektorom szkół doktorskich do określenia, które zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w trybie zdalnym.

Więcej [LINK]