BADANIA: NAWA

 • Raport z badań. Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet [PDF]
 • Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19 – Badania porównawcze na temat pracy kobiet. WNIOSKI IREKOMENDACJE [PDF]
 • Womenat universities and the Covid-19 pandemic – Comparative research on women’s work. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS [PDF]
 • Prezentowana publikacja jest podsumowaniem projektu „Women at universities and the Covid-19 pandemic. Comparative research on women’s work”. Projekt był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w partnerstwie z Uniwersytetem Mediolańskim od września 2021 do sierpnia 2022 r. Badanie opiera się na celowym doborze próby.Wpisuje się w dość ponury i pesymistyczny obraz współczesnego uniwersytetu jako instytucji „w kryzysie”. Pandemia pogłębiła stan destabilizacji ujawniając napięcia między dążeniem do progresywności a ograniczeniami, choćby finansowymi, oraz silnym przyzwyczajeniem do tradycyjnego modelu pracy.

  Uniwersytet to nie tylko miejsce nauki, ale również pracy. I ten aspekt, a dokładniej, praca kobiet, stanowił przedmiot naszych badań. O pracy kobiet na uniwersytecie rozmawiałyśmy nie tylko z akademiczkami, ale również z pracownicami administracji i obsługi techniczno-informatycznej. Interesowały nas doświadczenia związane z pracą w warunkach pandemii oraz wyzwania rzeczywistości post-pandemicznej. Wierzymy, że zdiagnozowane w toku badania potrzeby kobiet oraz zaproponowane rozwiązania
  (rekomendacje) mogą stanowić praktyczną inspirację do zmian na wszystkich polskich uczelniach, które stawiają sobie za cel zmniejszanie nierówności ze względu na płeć i budowanie bardziej równościowych miejscpracy.

 • Zespół badawczy: Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz. (Kierowniczka projektu), dr hab. Magdalena Szafranek, dr Marta Jadwiga Pietrusińska i dr Karolina Lignar-Paczocha.
 • Partner projektu: Uniwersytet Mediolański (Università degli Studi di Milano) reprezentowany przez prof. Marilisę D’Amico i dr Costanzę Nardocci z Wydziału Prawa (Department of Italian and Supranational PublicLaw)
 • ***

  Women at universities and the Covid-19 pandemic. Comparative research on women’s work The presented publication is a summary of the project “Women at universities and the Covid-19 pandemic. Comparative research on women’s work”. The project was carried out at the University of Warsaw in partnership with the University of Milan from September 2021 to August 2022. The research study is based on purposive sampling. It fits into a rather bleak and pessimistic picture of the modern university as an institution “in crisis”. The pandemic exacerbated the state of instability by revealing the tensions between the pursuit of progress and constraints, if only financial, and the strong habit to the traditional model of work.

  The university is not only a place to study, but also to work. And this aspect, more specifically, women’s work, was the focus of our research. We talked about women’s work at the university not only with female academics, but also with administrative, technical and IT support staff. We wanted to find out more about the experience of working under pandemic conditions and the challenges of post-pandemic reality. We believe that the women’s needs recognized in the course of the study and the proposed solutions (recommendations) can provide practical inspiration for change at universities that aim to improve gender equality and build more equal workplaces.

 • Research team: Centre for Women’s and Gender Research at the Faculty of Applied
  Social Sciences and Resocialization at the University of Warsaw, composed of: dr. hab. Aneta Ostaszewska, Associate Professor (Project Coordinator), dr. hab. Magdalena Szafranek, dr. Marta Jadwiga Pietrusińska and dr. Karolina Lignar-Paczocha.
 • Project Partner: The University of Milan (Università degli Studi di Milano), represented by Professor Marilisa D’Amico and dr. Costanza Nardocci of the Department of Italian and Supranational Public Law supported by Paolo Gambatesa and Chiara Malinverno.