Studia

Praca socjalna

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Posiada umiejętności budowania własnej kariery w zawodach związanych ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z rozwiązywaniem problemów społecznych (jak np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne) oraz umiejętności projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Absolwent studiów może znaleźć pracę m.in. w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej po uzupełnieniu dodatkowych wymagań, takich jak znajomość języka i przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w danym kraju.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna posiada obszerną interdyscyplinarną wiedzę, przede wszystkim z zakresu nauk społecznych podstawowych (m.in. socjologia, psychologia, prawo, ekonomia) i stosowanych (pedagogika, polityka społeczna) w stopniu umożliwiającym identyfikowanie i rozumienie rozmaitych zjawisk i procesów społecznych oraz działań struktur i instytucji funkcjonujących na różnych szczeblach organizacji życia publicznego. Wiedza ta dotyczy szeroko rozumianych i interdyscyplinarnie postrzeganych mechanizmów społecznego wykluczania i społecznej integracji. Absolwent ma umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowej osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia. Posiada umiejętności samodzielnego przeprowadzania skutecznych interwencji (opiekuńczych, terapeutycznych, stymulujących zdolności adaptacyjne i/lub rozwojowe) na poziomie jednostek, rodzin, grup i społeczności przy wykorzystaniu właściwych pracy socjalnej strategii, metod i technik. Potrafi uczestniczyć w realizacji programów i projektów społecznych, w ich tworzeniu, ewaluowaniu oraz zarządzaniu nimi.

Absolwent w toku studiów przyswaja sobie postawy wrażliwości na zjawiska wymagające reakcji społecznej, jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych oraz stosowania w praktyce norm etycznych, w szczególności norm etyki zawodowej. Więcej…

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia licencjackie na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych, student od II roku kontynuuje studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach jednej z czterech specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego lub migracji i integracji kulturowej.

Absolwent studiów posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań zbiorowych (wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnym itp.) tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych oraz do konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Potrafi diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych. Podstawowymi umiejętnościami absolwenta są projektowanie, realizowanie oraz ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych m.in. w zakładach karnych, poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje niezbędne dla kompetentnej realizacji zadań. Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem.

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia, policencjackich) na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii. Zna naukowe uzasadnienia rozwoju i zastosowania interdyscyplinarnej perspektywy i wielodyscyplinarnej wiedzy naukowej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Posiada umiejętności samodzielnego formułowania i analizowania problemów teoretycznych, jak również zarządzania działaniami w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent studiów ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i mechanizmów funkcjonowania człowieka, mechanizmów zmiany społecznej, polityki i strategii decyzyjnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do opracowania własnych i zespołowych projektów badawczych oraz stosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań. Aktywnie poszukuje i wykorzystuje wiedzę w toku rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce zawodowej. Potrafi właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania programów profilaktycznych, korekcyjnych, integracyjnych dotyczących m.in. integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a także uchodźców, osób odmiennych kulturowo, czy pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, sądowych środków realizowanych w środowisku naturalnym, przeciwdziałania bezrobociu. Ma kwalifikacje niezbędne do prawidłowej prezentacji i monitorowania projektów, organizowania oraz kierowania pracą zespołową, a także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Dostrzega konieczność i posiada umiejętność poprawnego ewaluowania skuteczności i społecznych kosztów konstruowanych projektów. Umie dostrzec dylematy interwencji społecznych, w tym dylematy etyczne procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach. Posiada umiejętności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się z innymi specjalistami w zakresie programów zapobiegawczych i naprawczych, potrafi również porozumiewać się z odbiorcami tych programów (w tym obcojęzycznymi w zakresie kształconego języka obcego). Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej, podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie i potrafi w tym celu aktywizować innych. Umie rozpoznawać i przewidywać stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności, świadomie unika ich w swojej działalności zawodowej. Więcej…

Kryminologia

Studia magisterskie (II stopnia, policencjackie) na kierunku kryminologia oferują kształcenie interdyscyplinarne, koncentrujące się na problematyce przestępczości, reakcjach społecznych i politycznych na to zjawisko oraz kosztach przestępczości i instytucji ją kontrolujących w społeczeństwie demokratycznym i w państwie prawnym. Absolwent ma wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne, które mają związek z zachowaniami przestępczymi oraz analizować je w kontekście czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych. Posiada umiejętności identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii. Jest przygotowany do samodoskonalenia się oraz do pracy naukowo badawczej, w tym kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Absolwent kierunku ma pogłębioną wiedzę o biologicznych, psychologicznych i społecznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego działania. Posiada rozszerzoną wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, a także wiedzę z zakresu kryminologii, wiktymologii i polityki kryminalnej. Zna metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, które umie zastosować w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej. Potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności i jego poszczególne rodzaje oraz stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. Umie analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualnym kierunkiem rozwoju praw człowieka. Absolwent ma umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem badań naukowych (empirycznych), jak również z diagnozowaniem i opracowaniem analiz i prognoz, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania instytucji prawnych i społecznych. Posiada również umiejętność identyfikowania problemów etycznych związanych z pełnieniem służby publicznej (zwłaszcza mundurowej) oraz wyważania wartości i interesów chronionych prawem zgodnie ze standardami państwa prawnego. Absolwent ma umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikowania, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej i rozpoznawać zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Posiada wiedzę i umiejętności związane ze współtworzeniem strategii zabezpieczania imprez masowych oraz współpracą ze służbami miejskimi i organami samorządu lokalnego odpowiedzialnymi za jakość życia mieszkańców i przybyszów – w tym umiejętności mierzenia wskaźników ryzyka porażek. W związku z tym, że polityka kryminalna jest jednym z obszarów dotowanych przez instytucje krajowe i Unii Europejskiej, absolwent potrafi korzystać z przyznawanych przez te instytucje grantów w sposób racjonalny, z korzyścią dla rozwoju prac badawczych oraz dla poprawy konkretnych sfer życia publicznego. Absolwent zna fachowy język angielski używany przez kryminologów. Więcej…

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Celem studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) w ISNS jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie socjologii stosowanej i antropologii społecznej.

Absolwent ISNS jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktyczno-warsztatowej (ankiety, wywiady, analiza dyskursu, monografie społeczności lokalnych i instytucji, pogłębione badania terenowe), ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii stosowanej i antropologii społecznej dającą mu przygotowanie specjalistyczne do pracy zarówno w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem trudnych zjawisk społecznych na poziomie podstawowym (w poradniach i placówkach związanych z problematyką bezrobocia, ubóstwa, narkomanii, bezdomności, ochrony praw dzieci, dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy położenia społecznego itp.), jak i – przede wszystkim – w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem tych problemów na poziomie instytucjonalno-strukturalnym.

Umiejętnością absolwenta, wynikającą bezpośrednio z akademickiego charakteru studiów jest zwłaszcza duża samodzielność w identyfikowaniu, diagnozowaniu i wyjaśnianiu tzw. „trudnych zjawisk” i problemów społecznych, a także nowych zjawisk kulturowych i społecznych, zachodzących w przestrzeni cyfrowo-internetowej, w sferze dyskursu publicznego i mediów, obyczajów, w sferze religijnej i globalnych przemian cywilizacyjnych.

Wiedza teoretyczna zdobyta w ramach ścieżek specjalizacyjnych pozwoli absolwentom pracować w rolach zawodowych związanych z obszarami:

 1. negocjacje i mediacje
 2. współczesne miasta – badania i działania
 3. socjologia małżeństwa i rodziny
 4. antropologia współczesności
 5. polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnieniah
 6. socjologia i antropologia płci
 7. commonwelth and social action
 8. polityka społeczna – specjalista ds. organizacji pozarządowych
 9. demokracja – idee, instytucje, społeczeństwo
 10. prawa człowieka we współczesnym świecie

Absolwenci są przygotowani – zarówno pod pod względem warsztatowo-metodologicznym jak i na wysokim poziomie zorientowania teoretycznego – do pracy w instytucjach zajmujących się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, działaniem edukacyjnym i aktywizującym w zakresie problemów kultury globalnej, tradycji, wspólnot lokalnych i funkcjonowania społeczeństwa w warunkach tzw. „późnej nowoczesności”.

Absolwent ISNS posiada wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną pozwalającą zrozumieć mechanizmy i prawidłowości zjawisk i problemów społecznych. Jego przygotowanie akademickie umożliwia mu zastosowanie do analizy zjawisk społecznych odpowiednich kategorii teoretycznych i narzędzi diagnostycznych zgodnych ze standardami współczesnego, światowego kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej. Posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także rozwiniętą wiedzę teoretyczną i metodologiczną w zakresie ogólno-humanistycznym.

Jest wszechstronnie wykształconym ekspertem posiadającym kompetencje nie tylko w zakresie prostych zastosowań wiedzy socjologicznej i antropologicznej, ale także analitykiem rozumiejącym społeczne, historyczne i kulturowe tło zjawisk społecznych, ich kontekst aksjologiczny, etyczny oraz wyobraźnie w projektowaniu bliższych i bardziej dalekosiężnych skutków społecznych.

SPECJALIZACJE – STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 • Negocjacje i mediacje
 • Program jest kontynuacją ścieżki specjalizacyjnej realizowanej na studiach licencjackich ISNS. Po ukończeniu ścieżki studenci będą przygotowani do pełnienia ról negocjatorów i mediatorów. Celem programu zajęć jest opanowanie umiejętności diagnozowania konfliktów, właściwego doboru metod i technik ich rozwiązywania, wykorzystanie możliwości doprowadzenia do rozwiązań opartych na porozumieniu stron. Takie procedury (Alternative Dispute Resolution), zgodnie z dyrektywami Komisji Unii Europejskiej, powinny w wielu przypadkach zastępować procedury rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Odpowiednie zmiany legislacyjne umożliwiające poszerzenie zakresu zastosowań procedur ADR wprowadzono również w Polsce.

 • Współczesne miasta. Badania i działania
 • W ramach ścieżki studenci zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami i badaniami powiązanymi z tematyką współczesnego miasta, a także problematyką wspólnotowości, usytuowaną w miejskim kontekście społecznym. Dodatkowo podjęta zostanie analiza różnych wizji jednostki i społeczeństwa zawartych w teoriach architektonicznych i urbanistycznych dominujących w XX i XXI wieku. Treści programowe przygotowują zarówno do prowadzenia badań naukowych z zakresu socjologii miasta i socjourbanistyki, przygotowywania ekspertyz i diagnoz środowiska lokalnego, jak i prowadzenia działań animacyjnych kreujących aktywne i wspólnotowe sąsiedztwa. Zajęcia warsztatowe prowadzone będę we współpracy z placówkami samorządowymi i pozarządowymi miasta oraz urbanistami i architektami z Politechniki Warszawskiej. Studenci zachęcani będą do uczestniczenia w projektach badawczych, animacyjnych i partycypacyjnych realizowanych przez wykładowców i instytucje współpracujące.

 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Program ścieżki oferuje interdyscyplinarną wiedzę o małżeństwie i rodzinie – zapoznaje z koncepcjami przemian i zagrożeń w ujęciu mikro i makrospołecznym; z dokonującymi się zmianami w zakresie modeli stylów życia; obejmuje analizę nowego charakteru więzi i pełnienia ról; rozwoju alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego jako odpowiedzi na potrzeby jednostek; pokazuje znaczenie rodziny jako kapitału społecznego w sensie jednostkowym i społecznym; przedstawia procesy socjalizacji w kontekście przemian społecznych. Prowadzenie dyskursu o małżeństwie i rodzinie służy przemyśleniom własnym słuchaczy, uczy umiejętności prezentowania tematów z zakresu problematyki, rozbudza aktywność w poszukiwaniu przyczyn i rozwiązań dla wyjścia poza rejestrowanie jedynie zdarzeń. Profil ścieżki stwarza szansę na pełnienie funkcji eksperta i konsultanta w ramach krajowych programów profilaktycznych, naprawczych i kompensacyjnych na rzecz dziecka i rodziny, w unijnych programach dotyczących profilaktyki i wspierania rodziny. Przygotowuje do projektowania akademickich projektów badawczych oraz własnych projektów dotyczących małżeństwa i rodziny.

 • Antropologia współczesności
 • Program zajęć służy pogłębieniu wiedzy osób, które podejmą pracę jako menadżerowie, animatorzy i badacze kultury, ma także przygotowywać do samodzielnej pracy naukowej. Został stworzony w oparciu o unikalne podejście teoretyczne i metodologiczne wypracowane przez pierwszy w Polsce zespół dydaktyczny zajmujący się antropologią współczesności. Połączyliśmy solidne przygotowanie w zakresie teorii antropologicznych, (wykładanych pod kątem zawartych w nich teorii kultury) z zajęciami dotyczącymi specyfiki kultury popularnej. Uzupełnieniem tej problematyki są antropologia fizyczna i filozoficzna. W programie umieściliśmy również dużo zajęć warsztatowych poświęconych badaniu, analizie i interpretacji zjawisk kultury współczesnej. Istnieje możliwość poszerzenia programu dzięki przedmiotom fakultatywnym, udziałowi w projektach badawczych i we współtworzeniu strony internetowej specjalizacji.

 • Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia
 • Celem kształcenia w ramach specjalizacji „Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia” jest przygotowanie absolwentów do pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy. Zajęcia na ścieżce umożliwiają zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku pracy, polityki zatrudnienia i innych polityk publicznych mających wpływ na sytuację na rynku pracy. Profil zajęć na ścieżce pozwala absolwentom na podejmowanie także w instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych), a także firmach prywatnych i instytucjach non-profit prowadzących działania szkoleniowe, analityczne i badawcze z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 • Socjologia i antropologia płci
 • Ścieżka powstała w oparciu o unikalne, wieloletnie analizy prowadzone w ramach
  Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet przy ISNS UW, a jej słuchacze zapoznają się zarówno z teoretycznymi jak i empirycznymi osiągnięciami współczesnych women’s studies, men’s studies i gender studies. Słuchaczki i słuchacze zapoznają się z teoriami socjologicznymi, filozoficznymi i feministycznymi odnoszącymi się do płci, a także z podejściem do płci w tradycyjnej i współczesnej antropologii. Studentki istudenci, pod opieką prowadzących zajęcia, będą odtwarzać i analizować kulturowe konstrukcje płci, relacje między płciami, skrypty kobiecości i męskości funkcjonujące w prawie, kulturze, przekazach medialnych. Analizowane będą zagadnienia związane z relacjami władzy, przemocą, prawami reprodukcyjnymi i innymi ważnymi zagadnieniamibadanymi i opisywanymi w perspektywie płci. Ścieżka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zainteresowane są perspektywą gender, a także przemianami współczesnej kultury i współczesnych społeczeństw i podzielają przekonanie, że nie można ich rozumieć i analizować bez uwzględnienia perspektywy gender, a więc kulturowego i społecznego zróżnicowania płci.

 • Commonwelth and social action
 • The courses will allow the student to understand social-scientific approach to basic problems of normative decision making, whether through a law or through the political decisions. Theoretical approach is linked with applied investigation into the main issues. The goal is to provide the student with necessary equipment to act as the agent of social change in the changing society. The literature had been selected that allow student to learn the Polish tradition of analyzing those issues and at the same time to provide basic access to the international discussions on the subject. Social effects and context of law and law making, unintended consequences of planned social action, understanding of basic premises of communal life, social and political activity within the local community at various levels and study of corruption as abuse of public trust and commonwealth are the basic ingredients of the curriculum that leaves room open for collective discussion of actual life cases and interpretation of data gathered by students and instructors.

 • Polityka społeczna – specjalista ds. organizacji pozarządowych
 • Ścieżka specjalizacyjna przygotowuje wykwalifikowaną kadrę do pracy zarówno w organizacjach pozarządowych (zwłaszcza w tzw. organizacjach infrastrukturalnych), jak i w instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych) oraz podmiotach biznesowych współpracujących z tymi organizacjami. Zajęcia pogłębiają wiedzę socjologiczną na temat społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. W programie specjalizacji nacisk położony jest na poznanie zasad i pragmatyki współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną (zwłaszcza w ramach prowadzonej przez organizacje działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych państwa) oraz z podmiotami biznesowymi (w ramach prowadzonych przez nie programów społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem działań na poziomie lokalnym.

 • Demokracja – idee, instytucje, społeczeństwo
 • Wyjątkowy i jedyny w Polsce program studiów poświęconych badaniu demokracji, różnym podejściom teoretycznym oraz diagnozie społeczności lokalnych. Studenci biorą udział w warsztatach badawczych, podczas których wykorzystują poznane przez siebie teorie demokracji i uczą się warsztatu badaczy zajmujących się diagnozą społeczności lokalnych. Poznają także socjologię stosunków międzynarodowych. Mają okazję przedyskutować współczesne spory dotyczące demokratyzacji na świecie oraz teorii
  ustroju demokratycznego, związanych z nim zagrożeń, ograniczeń i obietnic. Mimo, że demokracja wydaje się nam ustrojem oczywistym, to okaże się w trakcie studiów, jak wiele pytań wymaga odpowiedzi oraz jak wiele można uczynić dla polepszenia obecnego stanu demokracji. Okaże się także, że politycy unikają tych pytań, ponieważ nie znają lub obawiają się odpowiedzi.

 • Prawa człowieka we współczesnym świecie
 • Ścieżka poświęcona jest omówieniu problemu teorii i praktyki praw człowieka w demokracji liberalnej oraz roli i miejsca praw człowieka we współczesnym świecie. Realizacja idei praw człowieka nierozerwalnie wiąże się z problematyką tolerancji oraz jej granic. Pytanie, jakie są granice wolności jednostek, a co za tym idzie tolerancji, jest szczególnie istotne w kontekście konfliktu kultur i wartości w sytuacji koegzystencji tychże w ramach jednego społeczeństwa oraz w wymiarze globalnej koegzystencji kultur.

  Więcej…