Badania

 • 1. Na WSNSiR zainicjowano nową subdyscyplinę: socjologię i antropologię pojednania. Zespół prof. dra hab. Jacka Kurczewskiego, w skład którego wchodzi m.in. prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prowadzi badania porównawcze dotyczące konfliktów i pojednania między zwaśnionymi narodami, grupami etnicznymi i wyznaniowymi w Polsce, Bułgarii, Łotwie, Rumunii i Ukrainie. Badania uzyskały finansowanie NCN. WSNSiR stale współpracuje z Uniwersytetem w Mariupolu (Ukraina) oraz w Błagojewgradzie (Bułgaria). Wyniki badań zostały zaprezentowane m.in. w książce pod red. Jacka Kurczewskiego „Reconciliation in Bloodlands” (Peter Lang, 2014) i na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji. Najważniejsza z nich to „Non-Violence, Peacebuilding and Reconciliation”, w której udział wzięli czołowi specjaliści z USA, Francji, Australii, Słowenii. Konferencja towarzyszyła cyklicznemu spotkaniu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w 2013 roku, organizowanej przez Instytut Lecha Wałęsy.
 • 2. WSNSiR prowadzi także unikatowe w skali kraju badania dziedzictwa polskiej myśli społecznej dotyczące praktyki kooperatywnej (spółdzielczej). Prace realizowane są przez zespół prof. dra hab. Marcina Króla i dra Bartłomieja Błesznowski w ramach 4 grantów finansowanych z funduszy MNiSW. Wyniki badań służą refleksji nad „nowym kooperatyzmem”, rozwijającym się na Zachodzie i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozmaitym formom alternatywnej ekonomii (np. ekonomia dzielenia, wymiana bezgotówkowa, alternatywne sieci żywnościowe). W cyklu ukazało 11 tomów, w tym 1 w jęz. angielskim. Podjęto współpracę z wydawnictwem Brill z Holandii przy publikacji „Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Cooperative Thinkers”. Książka ukaże się w serii „Studies in Critical Social Sciences” pod red. Davida Fasenfesta. Ta publikacja to ważny krok na drodze do przywrócenia łączności pomiędzy polską myślą polityczną a europejskim obiegiem kulturowym.
 • 3. Pracownicy WSNSiR, we współpracy z organami rządowymi, samorządowymi i III sektorem, podejmują działania dotyczące rozwiązań ważnych problemów społecznych m. in. z zakresu równouprawnienia, zdrowia, wykluczenia, aktywizacji osób starszych, niepełnosprawności i bezrobocia. Ogółem efektem prac WSNSiR jest rocznie ok. 20-30 ekspertyz mających długofalowy wpływ na tworzenie krajowych polityk publicznych. Pracownicy WSNSiR zajmowali (lub zajmują) ważne stanowiska eksperckie, na które zostali powołani przez organa rządowe. Przykładowo: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara była Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Dr hab. Marek Rymsza koordynuje sekcję „Polityka społeczna, rodzina” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Dr Łukasz Chojniak należał do Zespołu Ekspertów Ministerstwa Sprawiedliwości ds. nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze. Ponadto, dr hab. Ewa Giermanowska z zespołem opracowała rekomendacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia pracodawców z otwartego rynku pracy, sprzyjające zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dr Magdalena Arczewska była ekspertem i tematycznym doradcą programowym uczestniczącym w projekcie wdrażania art. 7, 10, 13, 14, 22 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz jednym z ekspertów w projekcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dr hab. Mariola Racław przygotowała rekomendacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na ich podstawie powstały kierunkowe założenia dot. usług opiekuńczych w ramach polityki senioralnej. Dr hab. Magdalena Dudkiewicz realizowała ewaluację funkcjonowania programów Urzędu m.st. Warszawy „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Wyniki wykorzystano do opracowania programu przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy na lata 2017-2020. Ponadto, WSNSiR jest wiodącym ośrodkiem badań polityki ludnościowej, istotnej obecnie w kontekście niskiego przyrostu naturalnego i braku zastępowalności pokoleń. Badania te przekładają się na rekomendacje dotyczące przeformułowania systemów ubezpieczeń emerytalnych. Wybitnym ekspertem w tej dziedzinie jest prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, która została powołana decyzją Prezesa Rady Ministrów na Przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. Istotny wkład Józefy Hrynkiewicz w kształtowanie polityki ludnościowej, długofalowe funkcjonowanie społeczeństwa, państwa i gospodarki polegał m.in. na wypracowaniu założeń koncepcji systemu emerytalnego i jego miejsca w systemie zabezpieczenia społecznego. Proces prac obejmował realizację cyklicznych seminariów ze stałym udziałem najlepszych krajowych ekspertów w dziedzinie oraz posłów zaangażowanych w prace sejmowe z tej problematyki. Są to m.in.: Michał Seweryński (UŁ), Jerzy Żyżyński (UW), Marcin Zieleniecki (UG), Grażyna Ancyparowicz (NBP), Józef Oleński (Uczelnia Łazarskiego), Leokadia Oręziak (SGH), Barbara Petz (UW), Ewa Giermanowska (UW), Janusz Śniadek (Solidarność, poseł na Sejm), Stanisław Szwed (poseł na Sejm). Uzyskane w toku prac seminariów wyniki posłużyły do przygotowania projektu docelowego systemu emerytalnego oraz studiów dotyczących innych zagadnień z polityki społecznej w zakresie polityki ludnościowej. Wstępne wyniki zostały przedstawione w październiku 2016 r. w Kancelarii Prezydenta RP na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju podczas debaty o polityce społecznej.
 • 4. WSNSiR specjalizuje się w prowadzeniu badań stosowanych, które wspomagają działania nie tylko krajowych, ale także międzynarodowych instytucji publicznych. Badacze z WSNSiR uczestniczą w międzynarodowych zespołach eksperckich, opracowują raporty, ekspertyzy stanowiące podstawę do przygotowania strategii rozwojowych, projektów ustaw, założeń do reform międzynarodowych polityk publicznych w obszarze edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. Przykładowo: dr hab. Bartłomiej Walczak w latach 2015 – 2016 współuczestniczył w przygotowaniu koncepcji systemu ewaluacji oświaty w szkołach Arabii Saudyjskiej, a także kierował w tym kraju zespołem szkoleniowym ewaluatorów w ramach “The Public Education Evaluation Commission”. Jako Senior Research Consultant, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE (OBWE), w 2016 r. opracował wraz z zespołem rekomendacje dla przygotowanych obecnie przez ODHIR materiałów dla nauczycieli oraz dokonał ewaluacji poprzednich edycji materiałów. Efektem tych prac jest także zaproponowanie rozwiązań metodologicznych, które zostaną wdrożone w projektach badawczych w innych krajach OBWE. Dr hab. Magdalena Arczewska jest członkiem dwóch prestiżowych organizacji: International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) oraz Hudson Institute. Obie z siedzibą w Waszyngtonie. Obie instytucje opracowują coroczne raporty na temat otoczenia prawnego i działań III sektora na świecie. Publikacje, raporty i ekspertyzy tych organizacji przyczyniają się do wprowadzania zmian systemowych w odniesieniu do działalności organizacji obywatelskich na całym świecie. Są to jedyne takie opracowania w skali europejskiej. Poniżej link do raportu dr hab. Magdaleny Arczewskiej zawieszonego na stronach Hudson Institute. https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/publications/2015.06.15IndexofPhilanthropicFreedom2015.pdf
 • 5 . FUNDACJĘ OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY – SIEĆ BADAWCZA utworzyli w 2013 r. pracownicy naukowi, doktoranci i studenci ISNS UW. Obecnie jest ona zarazem: interdyscyplinarną ogólnopolską SIECIĄ BADAWCZĄ i PORTALEM WIEDZY O KULTURZE (www.ozkultura.pl) funkcjonującym w wolnym dostępie. Dzięki pozyskiwanym grantom i pracy wolontaryjnej: rozwijamy teorię żywej kultury autorstwa prof. dr hab. Barbary Fatygi oraz tworzoną zespołowo oryginalną metodologię badania praktyk, tekstów i obrazów; prowadzimy ogólnopolskie i lokalne badania (diagnostyczne i ewaluacyjne, również w formule konsorcjów lub na zlecenia), a także stały monitoring stanu polskiej kultury na poziomie gmin, powiatów i województw oraz szkolenia; wspomagamy tworzenie: strategii rozwojowych, ofert działań kulturalnych w społecznościach lokalnych i inne niebanalne projekty. PORTAL WIEDZY zawiera m.in. stale aktualizowane: repozytoria danych społeczno-kulturowych (bazy danych – udostępniamy m.in. dane geolokalizacyjne dotyczące dostępności infrastruktury żywej kultury); Wieloźródłowy Słownik Kultury, w tym autorski Słownik Żywej Kultury (ten także po angielsku http://ozkultura.pl/node/10606); Biblioteki: cyfrową i katalog papierowy oraz Bibliotekę Prac na Stopień; wojewódzkie Listy Polecanych Ekspertów; raporty z badań, diagnozy, ekspertyzy i opracowania wskaźników, teksty teoretyczne i – przede wszystkim – metodologiczne, wraz ze szczegółowymi instrukcjami, jak co zrobić.
 • 6. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/D/HS6/04643 pt. „Wiedza kulturowa kobiet i jej transfer w wysiedlonej i wykorzenionej wspólnocie. Perspektywa podmiotowości sprawczej w warunkach strukturalnej nieprzychylności”. Kierowniczką projektu jest dr Aleksandra Herman. Głównym celem projektu badawczego jest rozpoznanie kulturotwórczej podmiotowej sprawczości kobiet w warunkach wykorzenienia i wysiedlenia, na przykładzie społeczności ukraińskiej doświadczonej akcją „Wisła”. W literaturze polskojęzycznej społeczna sytuacja wysiedleńców jest opisana głównie w perspektywie identyfikacji narodowej i procesów zakorzeniania, w badaniach tych przeważa symboliczna perspektywa męska („Ukraińcy”, „Łemkowie”, „wysiedleńcy”, „migranci”, „sąsiedzi”, „działacze”, „kultura ojców”, itp.). Niniejszy projekt przekracza dotychczasowe ujęcia, gdyż eksploruje celowe, jednak niedostrzegane społecznie, zaangażowanie kulturotwórcze kobiet w utrzymanie zbiorowej tożsamości etnicznej i religijnej w szczególnych warunkach zerwanych więzi terytorialnych, kulturowych i sąsiedzkich. W centrum badawczego zainteresowania postawiono kobiecy transfer kultury, zarówno ten prywatny – rodzinny, międzypokoleniowy, jak i publiczny – w szkołach, przez instytucje kulturalne i w ramach działalności politycznej. Międzypokoleniowa zmienność wiedzy kobiet i sposobów jej wykorzystywania ujmowana jest jako skutek dokonywanych translacji w transferze kulturowym, w celu jej dostosowania do zmieniających się warunków politycznych i społecznych. W ten sposób badania dążą do inkluzji doświadczenia kobiet i przełamania dotychczasowej epistemologii z perspektywy mężczyzn.
 • 7. Dr Adrianna Surmiak prowadzi badania pt. „Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych. Analiza doświadczeń badaczy” finansowane przez NCN. Celem projektu jest analiza doświadczeń i poglądów etycznych badaczy prowadzących badania jakościowe w społecznościach zmarginalizowanych. Przeprowadzone zostaną badania z udziałem socjologów i antropologów społeczno-kulturowych, którzy za pomocą takich metod jak wywiad czy obserwacja badają społeczności nieuczestniczące, z różnych względów nieuczestniczące w ważnych aspektach życia społecznego (np. z powodu długotrwałego bezrobocia, biedy czy bezdomności). Równocześnie przedmiotem badania jest etyka, czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu, właściwe i niewłaściwe postępowanie badaczy. Chociaż istnieje spora literatura na temat etyki badań, a także kodeksy etyki zawodowej, to niewiele wiemy na temat tego, co sami badacze sądzą na ten temat i jakimi zasadami i wartościami kierują się w swoich badaniach.
 • 8. Dr Mustafa Switat kieruje projektem pt. „Równouprawnienie” – wydanie krytyczne „Al-Musawat” (Equality) Majj (Marie) Zijade finansowanym przez NPRH. „Al-Musawat” to publikacja filozoficzno-socjologiczna autorstwa arabskiej (pochodzenia palestyńskiego) dziennikarki, pisarki i poetki Majj Zijade, która w swojej twórczości podejmowała tematykę społeczną i jako jedna z pierwszych kobiet na Bliskim Wschodzie walczyła o równouprawnienie kobiet arabskich. Jej romantyczno-orientalna poezja i eseje były pionierskie. W swoich publikacjach, choć sama silnie uzależniona od integracji, zalecała godzenie sprzecznych poglądów przez całe swoje życie. Pierwsze krytyczne opracowanie tej pozycji Majj Zijade w języku polskim wzbogaci przede wszystkim dziedzinę socjologii, jako że autorka podejmowała tematykę społeczną i była pionierem walki o równouprawnienie kobiet arabskich na wzór europejski. Tłumaczenie jej opracowania (bardzo cenionego na Zachodzie) umożliwi polskim naukowcom zapoznanie się z socjologią wschodnią – punktem widzenia arabskiej intelektualistki z początku XX wieku. Autorka zaprezentowała w niej zagadnienia związane z równouprawnieniem w aspekcie m.in.: arystokracji, stratyfikacji społecznej, niewolnictwa, socjalizmu (pokojowego i rewolucyjnego), anarchizmu oraz nihilizmu. Twórczość jej została określona jako wyprzedzająca swoje czasy, czego dowodem jest właśnie ww. publikacja, która choć pochodząca z początków XX wieku, nadal zostaje aktualna. Uczestnicy projektu: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, dr doc. Mykhaylo Mykhaylovych Yakubovych oraz dr Krzysztof Gajewski.
 • 9. WSNSiR jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badań kryminologicznych, penitencjarystycznych i penologicznych (czyli badań nad przestępczością, więziennictwem oraz zjawiskiem karania). Pracownicy WSNSiR prowadzą w tym obszarze badania podstawowe oraz stosowane, dostarczając wiedzy i rekomendacji dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. W WSNSiR realizowany jest pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Rzeplińskiego projekt badawczy finansowany przez NCN „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” (2013/09/B/HS5/04518) dotyczący osadzonych sprawców najcięższych przestępstw. Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska jako ekspert kilku ciał powołanych przez Radę Europy, Eurostat i Komisję Europejską bierze udział w pracach nad usprawnieniem i ujednoliceniem europejskiej statystyki dotyczącej przestępczości. Badania nad przestępczością przekładają się na dydaktykę – WSNSiR jako pierwszy w Polsce otworzył kierunek studiów: kryminologia. Badania nad więziennictwem dotyczą przede wszystkim jego roli resocjalizacyjnej oraz miejsca w szerszym systemie kar i probacji. Mają one przełożenie na praktykę działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dr Paweł Szczepaniak zasiadał w powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Zespole ds. przygotowania oceny funkcjonowania organów probacji i więziennictwa. Prowadzona jest bezpośrednia współpraca z zakładami karnymi (np. Strzelce Opolskie) i aresztami śledczymi (np. Warszawa-Mokotów). W 2016 r. wydana została monumentalna praca dra hab. prof. UW Michała Porowskiego „Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach”. Na WSNSiR działa kierowany przez dra hab. prof. UW Jarosława Utrata-Mileckiego jedyny w Polsce Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych. Realizowano w nim projekt NCN „Kultury penalne…” (2011/01/B/HS5/03206). Ośrodek opublikował prace takie jak „Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej” czy „Reformy prawa karnego”.
 • 10. EURYKA, Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities (Odnawianie demokracji w Europie: młodzież i polityka w czasie narastających nierówności) Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. ISNS jest jednym z partnerów międzynarodowego konsorcjum i odpowiada za realizację badań w Polsce. Kierownikiem zespołu polskiego jest dr Marcin Sińczuch, a pozostałymi członkami zespołu są: Professor Ewa Giermanowska, dr Bogna Kietlińska, dr Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski. EURYKA jest międzynarodowym projektem badawczym, który ma dostarczyć usystematyzowaną i zorientowaną na praktyczne wykorzystanie wiedzę o tym, w jaki sposób nierówności społeczne oddziałują na uczestnictwo młodzieży w sferze szeroko rozumianej aktywności politycznej i obywatelskiej. Celem projektu jest zaproponowanie nowych modeli demokratycznej partycypacji, które pozwolą na przedstawienie wizji bardziej inkluzywnej polityki europejskiej. W pracach konsorcjum biorą udział przedstawiciele instytucji naukowych i badawczych z dziewięciu krajów europejskich: Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Instytucją koordynującą i liderem projektu jest Uniwersytet Genewski. Dążąc do wzmocnienia potencjału demokracji w krajach europejskich, działania projektu mają na celu lepsze zrozumienie warunków, procesów i mechanizmów leżących u podstaw aktywności młodych ludzi w sferze szeroko rozumianej polityki, w szczególności odnoszących się do sposobów formułowania opinii i podejmowania działań mających na celu zmianę społeczną i polityczną. Projekt jest planowany na lata 2017-2020. W roku 2017 prowadzone były prace analityczne dotyczące funkcjonowania wybranych obszarów polityki młodzieżowej w Polsce oraz konsultacje narzędzi badawczych. W roku 2018 planowane jest zakończenie następujących modułów: analizy dyskursu politycznego dotyczącego młodzieży w wybranych mediach (prasa), pierwsza fala badań panelowych, wywiady indywidualne (IDI) z liderami i aktywistami młodzieżowymi, eksperyment sondażowy.
 • 11. Dr Marta Rawłuszko prowadzi badania pt. „Wprowadzenie kwot płci do ordynacji wyborczej – przypadek Polski na tle innych krajów europejskich” finansowane przez NCN. Przedmiotem badania jest proces wprowadzenia kwot płci do polskiej ordynacji wyborczej. Zmiana polskiej ordynacji wyborczej w 2011 roku wpisuje się w szerszą, światową tendencję coraz częstszego wprowadzania mechanizmów instytucjonalnych mających na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce. Aktualnie spośród 194 państw świata, 112 krajów posiada kwoty płci. Jest to jedno ze sztandarowych instrumentów wzmacniania równości kobiet i mężczyzn. Celem projektu jest bliższe przyjrzenie się historii i dynamice tego procesu w odniesieniu do polskiego przypadku. Interesuję mnie to, w jaki sposób doszło do zmiany prawa, jaki udział w tym miały same kobiety i ruch kobiecy (przede wszystkim koordynowany przez Kongres Kobiet), jakimi argumentami posługiwali się zwolennicy i zwolenniczki parytetów/kwot, jakie argumenty prezentowali ich przeciwnicy i przeciwniczki. Wreszcie, ciekawią mnie konsekwencje tego procesu dla politycznej reprezentacji kobiet. Realizacja badania umożliwi lepsze zrozumienie zależności między działaniami ruchu kobiecego (w tym stosowanymi strategiami dyskursywnymi), instytucjami państwowymi, szerszym środowiskiem politycznym, a ostateczną zmianą instytucjonalną i jej dalekosiężnymi skutkami. Jedna z hipotez, którą stawia badaczka, mówi, że skuteczność ruchu kobiecego w zmianie prawa wyborczego miała źródło w stosowanych strategiach retorycznych – sposobie argumentowania, który skutecznie powiązał ideę kwot z szerszymi społecznymi definicjami tego, czym jest obywatelstwo i równość. Nie pozostało to jednak bez wpływu na samą ruch kobiecy oraz reprezentację interesów różnych grup kobiet.
 • 12. Dr hab. Adriana Mica prowadzi badania pt. „Paradoks niezamierzonych konsekwencji: Od niewidzialnej ręki do efektów odwrócenia w naukach społecznych” finansowane z NCN. Celem projektu było stworzenie historii pojęciowej zagadnienia niezamierzonych konsekwencji w socjologii oraz ekonomii. Jego głównymi osiągnięciami są: wyartykułowanie socjologii niezamierzonych konsekwencji i jej głównych ram analitycznych; systematyczne podejście do wykorzystywania metafory “niewidzialnej ręki” w socjologii w porównaniu z ekonomią, filozofią polityczną oraz filozofią nauki; przegląd literatury autorstwa wiodących twórców publikujących o tej tematyce; usystematyzowanie sposobów wyjaśniania niezamierzonych konsekwencji w socjologii ekonomicznej; przegląd literatury na temat niezamierzonych konsekwencji w nowym instytucjonalizmie. Projekt stworzył “most” pomiędzy socjologią niezamierzonych konsekwencji oraz socjologią ignorancji. Zostało to zmaterializowane publikacją monografii Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible (Adriana Mica, 2018, Routledge), w serii Routledge Series Ignorance Studies.
 • 13. Dr hab. Adriana Mica prowadzi badania pt. „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii” finansowane z NCN. Główne osiągniecia projektu: lepsze zrozumienie migracji przymusowych oraz polityk mających na celu zarządzanie tymi zjawiskami, w tym w szczególności gwałtownym napływem uchodźców; wniesienie wkładu w badania mechanizmów ignorancji oraz strategii i praktyk kreowania polityk publicznych z wykorzystaniem tzw. gorących negocjacji w kontekście zaabsorbowania różnymi rodzajami porażki; wykorzystanie i promowanie pojęć wypracowanych w socjologii ekonomicznej do zagadnień z obszaru polityki publicznej i strategii zarządzania kryzysem, co otwiera nowe teoretyczne możliwości dla analizy polityki publicznej w oparciu o istniejący w socjologii aparat pojęciowy. Projekt stworzył “most” pomiędzy socjologią ignorancji oraz socjologią migracji. Zostanie to zmaterializowane w publikacji kolejnej monografii w serii Routledge Series Ignorance Studies, pod tytułem Managing Ignorance: The Case of the European Refugee Crises (Mica, Adriana, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak and Paweł Kubicki).
 • 14. Dr Maria Niełaczna prowadzi badania pt. „Najlepsi z najgorszych i źli stale. Dożywotni więźniowie” finansowane z NCN. Badania koncentrują się na rzeczywistości więzienia jako miejsca życia skazanych na tę skrajną karę, jak również personelu więziennego, który im asystuje. Badania obejmują wszystkie aspekty życia więźnia dożywotniego, reakcję administracji więziennej i personelu więziennego, udział podmiotów zewnętrznych w podziale na sekwencje 5.letnie; dokonywana jest jakościowa i ilościowa analiza akt penitencjarnych więźniów oraz analiza danych statystycznych uzyskanych z BIS CZSW. Ponadto, w ramach projektu, organizowane są seminaria naukowe zespołu badawczego z udziałem psychologów oraz opracowywane wyniki analizy orzeczeń psychologiczno-penitencjarnych. Badania znajdują przełożenie na dydaktykę, gdyż projekt obejmuje przeprowadzenie cyklu zajęć o charakterze badawczym ze studentami pt. „Kryminologia zła” (pilotaż) oraz złożenie wniosku do Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 • 15. Dr hab. Bohdan Skrzypczak prowadzi badania pt. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (2017-2021) Grant realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – POWER Wiedza Edukacja Rozwój 2.9 Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań́ programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych. UW zajmuje się przygotowaniem badań, analiz, ekspertyz oraz pogłębioną refleksją w ramach laboratorium ekonomii społecznej. W ramach projektu uruchomiono Laboratorium ekonomii społecznej będące interdyscyplinarnym zespołem badającym obszar ekonomii społecznej w Polsce. Zrealizowano także Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz zorganizowano 11 seminariów naukowo-eksperckich, opracowano 30 ekspertyz, analiz, ewaluacji, studiów przypadku. Przygotowano też obszerne studium „Bilans Otwarcia ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce”. Wymienione prace służą uspójnieniu polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju.
 • 16. Dr hab. Mikołaj Pawlak bierze udział w sieci badawczej National Integration Evaluation Mechanism (NIEM PROJECT)Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection. Projekt realizowany jest od 2016 r. przez sieć 15 partnerów krajowych, 2 partnerów koordynujących oraz 4 partnerów strategicznych. IPSiR UW jest jednym z partnerów strategicznych w sieci, a dr hab. M. Pawlak jest koordynatorem ze strony IPSiR. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej. Badania w ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy z Migration Policy Group z Brukseli (MPG), a w skład koalicji partnerów międzynarodowych uczestniczących w projekcie wchodzą organizacje społeczeństwa obywatelskiego, think-tanki oraz uniwersytety z Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Francji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz Grecji. NIEM to sześcioletni projekt, którego celem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za integrację osób objętych ochroną międzynarodową z piętnastu ww. państw członkowskich UE. W ramach badawczej części projektu opracowane zostanie narzędzie służące kompleksowej ocenie integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej, pozwalające na identyfikację dobrych praktyk i luk w standardach integracji, a także na ocenę skutków zmian legislacyjnych i politycznych.
 • 17. W 2019 r. rozpoczęto w WSNSiR UW realizację projektu pt. „Polityki prowadzenia niezależnego życia w Polsce i Norwegii na przykładzie polityki aktywizacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (operator – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Jest to projekt międzynarodowy o wartości 145 000,00€ realizowany we współpracy z norweskimi partnerami – organizacją pozarządową (Uloba – Independent Living Norge SA) i naukowcami z Inland Norway University of Applied Sciences. Koordynatorkami projektu są: dr hab. Ewa Giermanowska i dr hab. Mariola Racław. W projekcie uczestniczą dr Dorota Szawarska (adiunkt naukowo-badawczy), doktorantki Kamila Albin i Angelika Greniuk oraz pracownicy Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW. Zakończenie projektu planowane jest w I kwartale 2022 r. Projekt zawiera komponent ekspercki (łącznie cztery ekspertyzy przygotowane przez zespół polski i norweski) oraz badawczy (badania usług asystenckich w Norwegii). Rezultaty projektu będą miały wymiar praktyczny, związany z opracowaniem modelu asysty osobistej w Polsce i wskazówek dla jego implementacji.
 • 18. W latach 2019-2010 Wydział realizuje projekt międzynarodowy finansowany przez Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest pt. „Perspektywa pracowników migranckich na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Bułgarii” – kierownik dr hab. Mikołaj Pawlak. Celem tego projektu jest większe zrozumienie polityk publicznych dotyczących zatrudniania i integracji migrantów w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także identyfikacja efektywnych polityk, zachęcających migrantów do pozostania w tych krajach (zamiast dalszej migracji do Europy Zachodniej). Projekt osiągnie te cele poprzez badanie możliwych punktów dostępu dla legalnej imigracji oraz poprzez szczególną uwagę dla perspektywy migrantów – motywów dla migracji, warunków pracy, relacji z nowym krajem i społecznością etc. Celem projektu jest dostarczenie informacji i wskazówek dla wypracowania rekomendacji dla polityk publicznych: wszystkie dobrane do badania kraje zmagają się z dużymi niedoborami siły roboczej, a równocześnie ich rządy przyjmują raczej restrykcyjną pozycję wobec imigracji. Jakie są możliwe do wypracowania polityki imigracyjne, które odpowiedzą na zwiększony popyt na siłę roboczą, a jednocześnie będą uwzględniać drażliwość tej tematyki? Rezultaty projektu będą zaprezentowane w czterech raportach krajowych oraz raporcie porównawczym. Przedstawione zostaną również rekomendacje na poziomie krajowym oraz na poziomie Unii Europejskiej.
 • 19. IPSiR jest partnerem projektu w ramach Partnerstwa strategicznego Erasmus +, finansowanego z UE/ Bruksela pt. “Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context” (Akronim: SP Young). Partnerstwo/ Kierownik projektu: dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. Przedmiotem projektu jest analiza programów kształcenia w krajach partnerskich na poziomie szkolnictwa wyższego w zawodach społecznych (praca socjalna, charytatywna praca socjalna, pedagogika społeczna, socjologia, przedsiębiorczość społeczna) w zakresie podejmowania nowych wyzwań takich jak przyspieszona globalizacja, rozwój technologiczny, integracja młodzieży imigranckiej, wykluczenie kulturowe. W szczególności chodzi o działania na rzecz rozwoju idei i praktyki pozytywnego rozwoju młodzieży w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Zadaniem szkolnictwa wyższego jest wyposażanie studentów zawodów społecznych w poczucie celu i niezbędnych kompetencji. Celem projektu jest wspólna poprawa istniejących programów studiów na uczelniach partnerskich za pomocą innowacyjnego, interdyscyplinarnego modułu kształcenia oraz wypracowanie metodologii szkolenia studentów. Grupy docelowe to studenci studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej, charytatywnej pracy socjalnej, pedagogiki społecznej, socjologii, przedsiębiorczości społecznej i inni. nieformalnych edukatorów zawodowych; liderów młodzieżowych, badacze społeczni, decydenci zaangażowani w umacnianie pozycji młodzieży w UE, organizacje młodzieżowe pracujące z osobami o specjalnych potrzebach. Projekt obejmuje partnerstwo 5 uniwersytetów, które specjalizują się w rozwoju młodzieży, profilaktyce i edukacji młodzieży. Uniwersytet w Białymstoku (Polska) jest koordynatorem projektu, a partnerami są: Wydział Zdrowia i Społeczeństwa Uniwersytetu Malmo (Szwecja); Uniwersytet Nauk w Kłajpedzie Wydział Nauk o Zdrowiu (Litwa); Latvian Christian Academy (Łotwa); Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Polska).
 • 20. W 2017 r. w WSNSiR zrealizowano badanie pt. „Rynek pracy a równe traktowanie ze względu na wyznanie” Finansowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zespół: dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, dr Marcin Jewdokimow, dr Mustafa Switat, dr hab. Bartłomiej Walczak (kierownik projektu). Badanie, prowadzone przy pomocy zaadaptowanej metody interwencji socjologicznej, miało na celu eksplorację relacji pomiędzy religijnością a traktowaniem pracowników na rynku pracy. W jego ramach został przeprowadzony cykl pięciu spotkań (grup interwencji) z przedstawicielami grup wyznaniowych, 19 pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz 44 zdalne wywiady z przedstawicielami grup religijno-społecznych nieuczestniczących w grupach interwencji socjologicznej, wywiad z pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania, dwa wywiady z przedstawicielami największych związków zawodowych, sondaż techniką CAWI na próbie 46 pracodawców oraz kwerenda. Skrócona wersja raportu ukazała się w Biuletynie RPO, 2018, nr 6 (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/R%C3%B3wne%20traktowanie%20ze%20wzgl%C4%99du%20na%20wyznanie%20w%20zatrudnieniu.pdf).
 • 21. W roku 2018 Wydział zaczął realizację projektu międzynarodowego pt. „Growing in Urban Education and Diversity, 2018-2021” – kierownik części polskiej: dr hab. Bartłomiej Walczak. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+, KA2 w partnerstwie z Karel de Grote University College (instutucja koordynująca, Belgia), University Institute of Lisbon (Portugalia), The Institute for Research and Information on Volunteering (Francja), The Willem de Kooning Academy (Holandia). Celem projektu jest przeciwdziałanie odpadowi szkolnemu (drop out) poprzez wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli. W ramach działań zostaną przygotowane narzędzia i materiały szkoleniowe oparte na koncepcji Growth Mindset Carol Dweck, przeprowadzona seria szkoleń i działań upowszechniających, a także zrealizowana ewaluacja.
 • 22. Dr Bartłomiej Błesznowski w 2019 r. jest kierownikiem projektu pt. „Metaphysics of Cooperation – publikacja pism Edwarda Abramowskiego w języku angielskim” w ramach grantu z NPRH. Celem projektu jest przygotowanie pierwszej anglojęzycznej edycji pism Edwarda Abramowskiego – jednego z najważniejszych polskich myślicieli przełomu XIX i XX stulecia. Mimo że należy do grona najwybitniejszych wizjonerów społecznych w historii Polski, Abramowski dopiero w 2018 roku doczekał się pierwszych tłumaczeń na język angielski. Publikacja książki stanowi próbę wypełnienia tej luki i zaprezentowania zagranicznemu czytelnikowi dokonań filozofa w kontekście jego związków z ówczesną myślą europejską, a także pokazanie, że myśl Abramowskiego po 100 latach od śmierci autora stanowi nadal aktualny zestaw konceptów, które służyć mogą do analizy przemian, jakim ulega współczesny świat, oraz propozycję polityczną dla transformujących się społeczeństw późnego kapitalizmu. Na opublikowanie książki zdecydowało się holenderskie wydawnictwo naukowe Brill, które szczyci się doświadczeniem sięgającym 350 lat, a co za tym idzie doskonałym poziomem merytorycznym i edytorskim.
 • 23. W ramach inicjatywy pt. „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (ZIP), zaplanowanej na lata 2018-2020 w ISNS prowadzony jest moduł programu – projekt pt. „Klinika kariery”. Jego pomysłodawcą jest Biuro Karier UW. Głównymi zadaniami realizowanymi przez Klinikę kariery są innowacyjne zajęcia obejmujące: warsztaty, szkolenia, spotkania z doradcami zawodowymi i ekspertami, realizację projektów przez studentów. Celem zajęć jest umożliwienie studentom rozwinięcia kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych, umiejętności pracy projektowej, pracy w grupie, rozwiązywania problemów. Zajęcia mają status ogólnouniwersytecki (OGUN) i realizowane są w cyklach semestralnych w ramach 3 modułów: I – doradztwo zawodowe (opiekun dr Tomasz Sobierajski, ISNS); II – trenerski, szkoleniowy (opiekun dr Aleksandra Winiarska, ISNS); II – HR (opiekun dr hab. Mariola Racław, ISNS). Ze strony Biura Karier nadzór nad Kliniką kariery sprawują Monika Niepiekło i Marta Piasecka, a patronem Kliniki jest dr hab. Ewa Giermanowska z ISNS.
 • 24. W latach 2017-2019 w WSNSiR realizowany jest projekt pt. „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej” (pod kierownictwem dr Ewy Stachowskiej), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za pośrednictwem NCBiR. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych u 135 studentek i studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia na 2 kierunkach studiów. Kompetencje te są oczekiwane przez pracodawców i współgrają z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, co ułatwi studentom wejście na rynek pracy. W ramach projektu realizowane są warsztaty z komunikacji interpersonalnej, kreowania wizerunku, negocjacji i mediacji, zespołowego rozwiazywania problemów, baz danych, zróżnicowania kulturowego, metod pracy z młodzieżą certyfikowane szkolenie PRINCE2 Foundation, które jest realizowane przez zewnętrzną Akredytowaną Organizację Szkoleniową. Metodyka projektu zakłada zarówno monitorowanie kompetencji uczestników, jak i ich losów po zakończeniu partycypacji w projekcie.
 • 25. W latach 2013-2017 w WSNSiR realizowany był projekt badawczy „Dlaczego paraformalność działa. Dyfuzja chwilówki w Polsce” sfinansowany ze środków NCN. Projekt realizowany był w całości w ISNS UW przez zespół: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (kierująca projektem), dr hab. Adriana Mica, dr Aleksandra Herman. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszona została prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Projekt poświęcony był badaniu rynku firm pożyczkowych w Polsce, analizie socjologicznej, ekonomicznej i prawnej tego zjawiska społecznego. Wyniki naszych badań zostały opublikowane w książkach: Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, PTE 2018 oraz Loan companies in Poland. Theory and practice ISNS UW 2018. Obie książki są dostępne w wersji elektronicznej na stronach ISNS UW oraz PTE. Problematyka badań ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, co znalazło wyraz w programie konferencji „Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”, która odbyła się 10 maja 2019 i w czasie której mieli wystąpienia zarówno socjologowie, jak ekonomiści i prawnicy (informacja o konferencji na stronach ISNS UW). Ponadto wyniki badań oraz analizy socjologiczne, prawne i ekonomiczne zostały opublikowane w czasopismach naukowych oraz licznych publikacjach w wyselekcjonowanych mediach o biznesowym lub prawnym profilu. Badacze i realizatorzy projektu mają nadzieję, że konkluzje płynące z przeprowadzonych przez nich badań będą miały istotne znaczenie w procesie decyzyjnym dotyczącym procesu regulacji prawnej omawianego obszaru rzeczywistości społecznej.
 • 26. Dr hab. Marek Rymsza kieruje projektem pt. „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu” finansowanym ze środków EFS (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest monitorowane wdrożenie (na zasadzie testowania) w ośmiu społecznościach lokalnych środowiskowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego wyróżnikiem jest stworzenie realnych możliwości pozostania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku życia po śmierci głównego opiekuna (obecnie osoby niepełnosprawne w takiej sytuacji zazwyczaj trafiają do domów pomocy społecznej). Modelowe rozwiązanie opiera się na formule Kręgów Wsparcia i zostało przygotowane w latach 2015-2016 przez zespół ekspercki, w którego pracach uczestniczyli dwaj pracownicy Wydziału: dr hab. Marek Rymsza i dr hab. Bohdan Skrzypczak. Rozwiązanie modelowe nawiązuje do doświadczeń kanadyjskich, przystosowując Kręgi Wsparcia do społecznych, kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań polskich. Uniwersytet Warszawski jest członkiem partnerstwa projektowego, gdzie liderem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) i odpowiada za komponent analityczno-badawczy. W ramach tego komponentu prowadzone są (1) badania terenowe o charakterze action research, których celem jest monitorowanie procesu tworzenia się środowisk wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośmiu społecznościach lokalnych oraz (2) cykl spotkań seminaryjnych na poziomie ogólnopolskim, służący syntezie doświadczeń i przygotowaniu ostatecznej wersji modelu wsparcia, z wykorzystaniem doświadczeń wdrożeniowych. Badawczo-analityczny komponent projektu realizowany jest na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Uniwersytecki Zespół projektowy współtworzą: dr hab. Marek Rymsza, dr hab. Bohdan Skrzypczak i doktorantka Angelika Greniuk.
 • 27. Dr hab. Adriana Mica z zespołem otrzymała w 2019 r. w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki finansowanie dla projektu badawczego pt. „Porażki i polityka publiczna: Możliwe, warunkowe i przypadkowe w polskim kontekście„. W ramach badań prowadzonych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zespół dr hab. Mici będzie analizować, jak dochodzi do porażek w realizacji polityk publicznych oraz jakie z tych porażek można wyciągnąć pozytywne wnioski. Projekt zaplanowany jest na trzy lata. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zarówno analizy teoretyczne jak i empiryczne. Po pierwsze, zostaną przeprowadzone analizy różnych ujęć teoretycznych porażki uwzględniające kwestie takie jak współzależność; zakres tego, co możliwe; prawdopodobieństwa wystąpienia. Te ujęcia teoretyczne zostaną zintegrowane w jedną spójną ramę teoretyczną stosowalną do analiz polityk publicznych, ale możliwą także do wykorzystania szerzej w naukach społecznych. Po drugie, z wykorzystaniem zaproponowanej ramy poddane zostaną analizie przypadki trzech polityk publicznych prowadzonych w Polsce: polityki wobec niepełnosprawności; polityki dotyczącej dopuszczalności aborcji; polityki migracyjnej. Analizy koncentrować będą się na sposobach kształtowania się porażki oraz tym, jak (jeżeli w ogóle) się objawia i dlaczego. Projekt nie tylko przyczyni się do zwiększenia widzialności problemu współzależności, ale przyczyni się również do wzrostu kumulatywnej wiedzy w obrębie nauk społecznych.
 • 28. Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst otrzymała w 2019 r. w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA fundusze na realizację projektu badawczego „Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce – pilotaż badań typu self-report”. Badania self-report to rodzaj ankiety, w której młodzi ludzie odpowiadają czy w ciągu ostatniego roku dopuścili się jakichś zachowań niezgodnych z prawem (np. czy palili marihuanę albo czy ukradli coś ze sklep) lub zachowań dewiacyjnych (jak np. picie alkoholu). Badani będą uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, liceum, technikum i szkoły zawodowej. Projekt ma charakter pilotażu i jest wstępem do złożenia wniosku o przeprowadzenie takich badań na dużej próbie w całej Polsce.
 • 29. Dr hab. Aneta Ostaszewska wraz zespołem badawczym z Uniwersytetu Warszawskiego (dr hab. Magdalena Arczewska, dr Marta Pietrusińska i dr Karolina Lignar-Paczocha) w partnerstwie z Uniwersytetem w Mediolanie zdobyła grant na realizację projektu badawczego „Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet” (Women at the universities and the Covid-19 pandemic. Comparative research on women’s work).
  Projekt jest poświęcony zjawisku „feminizacji pandemii”, konsekwencjom pandemii w obszarze pracy kobiet, zarówno zawodowej, jak i pracy opiekuńczej oraz prac domowych. Celem projektu jest uchwycenie aktualnych wyzwań, przed którymi stoją różne grupy kobiet związane naukowo i zawodowo z uniwersytetem. Interesuje nas, jak pandemia wpływa na sytuację życiową i zawodową kobiet na uniwersytecie: badaczek i wykładowczyń, doktorantek, pracownic administracji, bibliotek i obsługi (technicznej i gospodarczej oraz personelu pomocniczego). Na projekt składają się trzy etapy: ankieta internetowa, wywiady indywidualne oraz grupy eksperckie (online). Zebrane dane pomogą wskazać obszary pracy kobiet, które wymagają nie tylko refleksji socjologicznej, ale także działań z zakresu prawa pracy w świecie post-covidowym. W związku z tym rezultatem projektu będą m.in. rekomendacje na temat organizacji pracy na uczelni.
  Projekt realizowany jest przez Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Mediolanie. Czas trwania projektu: wrzesień 2021 – sierpień 2022 r.
  Osoby zainteresowane projektem, zarówno udziałem w badaniach, jak i wsparciem zespołu projektowego proszone są o kontakt z Kierowniczką projektu, dr hab. Anetą Ostaszewską: a.ostaszewska@uw.edu.pl