Misja i strategia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji założony w 1990 roku tworzą dwa autonomiczne Instytuty: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, które prowadzą komplementarne programy badawcze i unikatowe w Polsce kierunki studiów. Wydział skupia przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, zwłaszcza socjologów, prawników, kryminologów, pedagogów, psychologów, polityków społecznych, politologów, antropologów społecznych, historyków, specjalistów w zakresie pracy socjalnej, uzależnień, mediacji i negocjacji, animacji kultury i in. Pracownicy Wydziału prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wydział oferuje studentom nowoczesne programy studiów, nakierowane na powiązanie wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniami praktycznymi.

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji został powołany w 1972 roku zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego jako samodzielna placówka pozawydziałowa w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Interdyscyplinarna formuła IPSiR była w momencie jego powstania i jest w dalszym ciągu nowatorska, wiodąca i prekursorska. Jej podstawową przesłanką jest otwartość na wiedzę, życie społeczne i najwyższej jakości standardy pracy naukowej i kształcenia. Nie ma w naszym kraju ośrodków badawczych w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji o porównywalnym dorobku i tradycji. „Ojcowie założyciele” Instytutu – profesorowie Czesław Czapów, Stanisław Jedlewski, Adam Podgórecki i inni, należą do panteonu największych autorytetów naukowych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kadry naukowe IPSiR zasila obecnie trzecie pokolenie ich uczniów. W ostatnich latach powstało w Polsce wiele placówek naukowych i edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Są one tworzone na wzór i odwołują się wprost do doświadczeń badawczych i rozwiązań dydaktycznych wypracowanych w IPSiR.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych jest jednostką istniejącą od 1990 roku. Duży wkład w jego rozwój włożyli jego kolejni Dyrektorzy tworząc strukturę elastyczną, zdolną do uczestnictwa w tworzeniu kultury symbolicznej i reagującą na wyzwania, jakie przyniosło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. ISNS z powodzeniem uczestniczy w konkurencji o pozyskiwanie krajowych i zagranicznych studentów dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych zajęć dydaktycznych, zróżnicowanym, wciąż aktualizowanym programom nauczania i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej na światowym poziomie.

Wydział jako jednostka instytucji publicznej w swojej działalności naukowej i dydaktycznej realizuje misję Uniwersytetu Warszawskiego w zakresach: ścisłego powiązania rozwoju nauki z procesem kształcenia, zapewnienia dostępu do wiedzyi nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo, tworzenia akademickiej wspólnoty dialogu, niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych, kształtowania elit Rzeczypospolitej, a także Jej obywateli w duchu wartości uniwersalnych, z poszanowaniem różnorodności historyczno-kulturowej regionów i państw oraz respektem dla potrzeb jednostek.

Wydział skupia uczonych z pokrewnych dyscyplin nauk społecznych, zapewniając bezpośrednie powiązanie między prowadzonymi badaniami naukowymi i nauczaniem. Trójstopniowa oferta studiów, dwa toki studiów doktoranckich, liczne studia podyplomowe, zajęcia audytoryjne i warsztatowe, zróżnicowane praktyki badawcze podnoszą atrakcyjność i różnorodność studiowania i zapewniają nieprzerwany kontakt z osiągnięciami naukowymi w ujęciach interdyscyplinarnych. Kształcenie na Wydziale gwarantuje zdobycie wiedzy pozwalającej studentom i absolwentom kompetentnie uczestniczyć w życiu społecznym jako badacze i aktywni obywatele. Umiejętności i kompetencje, jakie zapewniają studia sprawiają, że absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji zawodowych i publicznych. Wydział rozwija umiejętność prowadzenia dialogu i współpracy ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi. Rozwija umiejętności współpracy, kształci postawę tolerancji wobec odmiennych wartości.

Wydział jako elitarna i prekursorska placówka kształcenia specjalistów w zakresie kryminologii, pracy socjalnej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjologii stosowanej i antropologii społecznej oraz innych wąskospecjalistycznych obszarów wiedzy wiąże losy absolwentów z Alma Mater. Zasila kadrowo wiele instytucji i organizacji życia publicznego, współpracuje z nimi w procesie dydaktycznym (poprzez system praktyk, hospitacji, projektów) oraz organizuje studia podyplomowe, pozwalające integrować wiedzę, wpisując się w model edukacji permanentnej. Umiejętności nabywane na studiach zapewniają absolwentom wysokie kwalifikacje zawodowe oraz rozbudzają potrzebę samokształcenia. Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzone przez pracowników Wydziału przy udziale doktorantów i studentów na rzecz administracji centralnej i lokalnej, sektora pozarządowego i pojedynczych instytucji społeczeństwa obywatelskiego angażują też środowiska lokalne przyczyniając się do integracji tego, co w nauce uniwersalne z lokalnymi tożsamościami, wartościami i praktykami.

Strategia

(Strategia Wydziału na lata 2016-2018)

Założenia, priorytety i cele szczegółowe Strategii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji są zgodne z misją Wydziału, a także z założeniami i głównymi celami strategii Uczelni.

O prestiżu i osiągnięciach Wydziału decydują w szczególności:

– kadra naukowo-dydaktyczna złożona z wysokiej klasy fachowców uważanych za autorytety w wielu dziedzinach nauki i kultury,

– wysoka jakość kształcenia, odpowiadająca potrzebom i wyzwaniom rynku pracy m.in. w zakresie profesjonalnego, nowoczesnego kreowania polityki społecznej, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, a także opracowania nowatorskich modeli i metod pracy instytucjonalnej i środowiskowej, pobudzania aktywności obywatelskiej zaradności zbiorowej i w środowiskach lokalnych,

– bogata oferta edukacyjna, w tym unikatowe w skali kraju interdyscyplinarne kierunki studiów na wszystkich trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim, a także na studiach podyplomowych,

– elastyczna, zapewniająca mobilność studentów i kadry organizacja pracy naukowej,

– sprawny system funkcjonowania instytucji,

– możliwość współtworzenia przez studentów indywidualnych ścieżek edukacyjnych

w ramach proponowanych kierunków studiów, a w nich – wielu różnych specjalizacji,

– stworzenie dobrej relacji ze studentami i absolwentami,

– kształtowanie związków z otoczeniem zewnętrznym, powiązanie badań i współpracy z organizacjami realizującymi cele społeczne i kulturalne.

Strategia Wydziału przewiduje następujące priorytety i cele szczegółowe związane z rozwojem naukowo-dydaktycznym Wydziału:

I. Kształcenie

1. Oferta kształcenia na Wydziale jest kierowana do studentów w każdej kategorii wiekowej (kształcenie przez całe życie).

2. Wydział zapewnia zarówno wszechstronne, jak specjalistyczne wykształcenie dzięki własnym programom edukacyjnym oraz udziale w uniwersyteckim projekcie przedmiotów ogólnouczelnianych.

3. Wydział kształci na wszystkich poziomach kształcenia. Zabiega o poszerzenie oferty dydaktycznej dla nowych obszarów profesji społecznych, powoływanie nowych specjalizacji, zwiększenie liczby studiujących oraz stałe poprawianie warunków studiowania studentów niepełnosprawnych.

4. Wydział dba, by programy studiów i efekty kształcenia były aktualizowane pod kątem potrzeb polityki społecznej i gospodarki opartej na wiedzy.

5. Wydział dąży do tego, by ściślej powiązać system oceny jakości nauczania z bodźcami motywującymi, dba o wysoką jakość kształcenia i jej systematyczną ewaluację z wykorzystaniem narządzi ogólnouniwersyteckich i opracowanych specjalnie na potrzeby Wydziału.

6. Ważnym zadaniem Wydziału jest rozszerzenie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych, tworzenie kierunków i specjalności prowadzonych w języku angielskim.

7. Realizacja powyższych celów edukacyjnych wymaga integracji przestrzennej Wydziału.

II. Nauka

1. Wydział prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i stosowane – dąży się do tego, by ten stan utrzymać, a nawet intensyfikować i doskonalić.

2. Naukowe fundusze Wydziału są przeznaczane na rozwój młodej kadry naukowej i promowanie pracowników najbardziej aktywnych naukowo.

3. Wyniki badań stanowią podstawę oferty programowej Wydziału.

4. Rozwój badań wymaga stałych kontaktów międzynarodowych i wszechstronnego dostępu do informacji naukowej.

5. Celem strategicznym o szczególnym znaczeniu jest uzyskanie formalnej ministerialnej akceptacji profilaktyki społecznej i resocjalizacji jako dyscypliny naukowej w obszarze nauk społecznych, co pozwoli powołać studia doktoranckie w zakresie tej dyscypliny w IPSiR, a absolwentom tego kierunku (również z innych ośrodków akademickich) umożliwi uzyskanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny.

6. Celem strategicznym o szczególnym znaczeniu jest także powołanie na Wydziale studiów doktoranckich na kierunku polityka publiczna.

III. Wydział w swoim otoczeniu

1. Wydział rozwija utworzone powiązania z organizacjami społecznymi, aktywizuje ich działania poprzez ekspertyzy i propozycje nowatorskich rozwiązań, a także reaguje na płynące z nich impulsy.

2. Wydział stara się również o usprawnianie dwustronnej komunikacji z instytucjami publicznymi; na zewnątrz poprzez lepsze informowanie otoczenia o ofercie naukowej Wydziału, a do wewnątrz w celu lepszego informowania kadry naukowo-badawczej o zapotrzebowaniu na opracowania naukowe i ekspertyzy.

Osiągnięcie wymienionych celów strategicznych Wydziału nastąpi poprzez realizację celów zakreślonych w ramach następujących priorytetów: doskonalenia nauczania i programów edukacyjnych, rozwoju i intensyfikacji badań naukowych, włączenia Wydziału w kolejne stadia informatyzacji Uczelni, poszerzenia oferty współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym, poprawy infrastruktury badawczej i dydaktycznej.

1. Doskonalenie nauczania i programów edukacyjnych

W najbliższych latach ISNS planuje otworzyć nowe interdyscyplinarne kierunki na poziomie licencjackim i poszerzyć ofertę dydaktyczną na studiach II stopnia.

Wydział planuje zwiększenie liczby prowadzonych studiów podyplomowych oraz modyfikację formuły studiów doktoranckich, by zapewnić słuchaczom większy udział w praktyce naukowo-dydaktycznej. Rozwijana jest też oferta dla studiów niestacjonarnych oraz formy kształcenia na odległość. Sukcesywnie zwiększana jest liczba przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Rośnie liczba przedmiotów oferowanych jako przedmioty ogólnouczelniane.

Kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej winno zostać ściślej powiązane z planami naukowego i dydaktycznego rozwoju Wydziału. Należy stworzyć system zachęt ekonomicznych na wynagrodzenia ze środków pozabudżetowych oraz eliminować oczywiste przypadki konfliktu interesów mające wpływ na obniżenie poziomu badań naukowych lub dydaktyki. Istotne jest także zwiększenie różnorodności praktyk studenckich, wzmocnienie ich merytorycznego związku z potrzebami otoczenia społeczno-kulturalnego oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania praktyk z instytucji publicznych.

Ważnym zadaniem Wydziału jest intensyfikacja wymiany studentów i pracowników między instytucjami krajowymi i zagranicznymi (program „Nowoczesny Uniwersytet” , Erasmus i inne).

2. Rozwój i intensyfikacja badań naukowych

Wydział swoją polityką rozwoju badań naukowych wpisuje się w zamierzenia Uniwersytetu, zwłaszcza w zakresach: aktywnego uczestniczenia w pozyskiwaniu funduszy na badania ze źródeł krajowych i zagranicznych, zracjonalizowania podziału funduszu badań własnych pod kątem tworzenia grup badawczych, doskonalenia systemu okresowej oceny dorobku naukowego pracowników, rozwijania systemu motywacyjnego wynagradzania pracowników o najwyższej aktywności naukowej (dotyczy to także pracowników administracyjnych zaangażowanych w obsługę projektów badawczych), doskonalenia infrastruktury naukowo- badawczej na szczeblu Instytutu, reorganizacji przestrzennej Instytutu pod kątem potrzeb zespołów badawczych. Planowany jest dalszy rozwój działalności wydawniczej Wydziału, w którym afiliowane są trzy czasopisma naukowe (dwa w IPSiR, jedno w ISNS), w tym utworzenie nowego wydziałowego czasopisma w języku angielskim w wersji cyfrowej.

3. Informatyzacja

Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą: włączenie Biblioteki ISNS do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, poszerzanie oferty kształcenia na odległość (przez Internet), doskonalenie umiejętności wykorzystywania dostępnych funkcji systemu USOS, systematyczne unowocześnianie strony internetowej Wydziału i obydwu Instytutów oraz kontynuacja prac nad archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych i Elektronicznej Księgi Dyplomów.

4. Rozwój i intensyfikacja współpracy z otoczeniem

Wydział planuje w najbliższej przyszłości wzbogacenie problematyki badawczej i edukacyjnej pod kątem potrzeb otoczenia pozauczelnianego, dalszy rozwój badań, doradztwa i usług edukacyjnych odpowiadających na zapotrzebowanie instytucji społecznych i kulturalnych, intensyfikowanie upowszechniania wiedzy eksperckiej, utrzymywanie więzi z absolwentami i korzystanie z ich wsparcia w podnoszeniu prestiżu Wydziału i Instytutów.

5. Poprawa infrastruktury badawczej i dydaktycznej

Wydział ustawicznie podejmuje starania o poprawę infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Ważnym zadaniem jest stworzenie planu inwestycyjnego poprawiającego infrastrukturę Wydziału, który ulokowany jest w trzech, znacznie oddalonych od siebie budynkach oraz pozyskiwanie środków na bieżące potrzeby związane z poprawą warunków pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale.

  • Strategia Wydziału na lata 2016-2018