Jakość kształcenia

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia

Studia I stopnia prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW przygotowują absolwentów do:

a) podejmowania dalszej nauki na studiach II stopnia na kierunkach społecznych i humanistycznych, prowadzonych zarówno przez uczelnie krajowe, jak i zagraniczne

b) budowania własnej kariery zawodowej i podejmowania pracy zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze polityk publicznych; w organach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach społecznych zajmujących się rozwiązywaniem trudnych problemów społecznych, w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych zajmujących się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, promocją kultury i aktywizacją kulturową, działaniem oświatowo-edukacyjnym i aktywizującym etc. na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także – dzięki rozwijaniu szerokiej gamy umiejętności – w innych sektorach gospodarki

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji dąży do wyposażenia swoich licencjatów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne dla skutecznej realizacji wymienionych wyżej zadań. Szczególną uwagę przykłada się do opanowania wielo- i interdyscyplinarnej wiedzy z szeroko rozumianego zakresu nauk społecznych oraz kształcenia umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej nowoczesnych technologii działań społecznych, specyficznych dla danego kierunku studiów oraz wybranej specjalizacji/ścieżki specjalizacyjnej. Zwraca się również uwagę na rozwój umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania, hierarchizowania, przekazywania informacji, analizowania i interpretowania zgromadzonych danych, formułowania i weryfikowania wniosków, dyskutowania odwołującego się do naukowej argumentacji, a także sporządzania prac pisemnych w zgodzie z obowiązującymi standardami wypowiedzi naukowych. Kształcenie na Wydziale ma na celu rozbudzenie zainteresowań poznawczych, doskonalenie warsztatu badawczego obejmującego rozmaite podejścia metodologiczne, jak również podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących społecznego diagnozowania, formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz opracowania narzędzi i procedur ewaluacyjnych.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podejmowania pracy zawodowej wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności interpersonalne, na które w procesie kształcenia kładziony jest szczególny nacisk. Ważnym aspektem kształcenia jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej, w tym współpracy w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych oraz uczestniczenia w zespołowej realizacji projektów, programów i kampanii społecznych, w ich inicjowaniu, tworzeniu i zarządzaniu nimi. Absolwenci studiów I stopnia są zachęcani do samorozwoju, a także do przyjmowania postawy twórczej – stawiania i rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów teoretycznych i praktycznych. Pogłębiana jest ich wrażliwość na zjawiska wymagające reakcji społecznej, gotowość do pobudzania aktywności społecznej i rozwijania wzorów życia społecznego opartych na idei równouprawnienia, gotowość do nawiązywania relacji wspierająco-pomocowych oraz do stosowania w praktyce norm etyki zawodowej.

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia

Studia II stopnia prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW przygotowują absolwentów do:

a) samodzielnego podejmowania działalności naukowej w dziedzinie: kryminologii, profilaktyki społecznej i resocjalizacji lub stosowanych nauk społecznych i antropologii kulturowej

b) pracy w obszarze nauki w ww. zakresach oraz pracy zawodowej jako wysoko wykwalifikowani specjaliści w krajowych, zagranicznych oraz między- i ponadnarodowych instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i podmiotach rynkowych na stanowiskach, które wymagają samodzielności, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania decyzji, a także pełnienia funkcji kierowniczych

c) kontynuowania edukacji na studiach III stopnia i na studiach podyplomowych w uczelniach krajowych lub zagranicznych

Kształcenie na studiach II stopnia, tak jak na studiach I stopnia, ma charakter wielo- i interdyscyplinarny – wykorzystuje specjalistyczną wiedzę teoretyczną i różnorodne metodologie wielu nauk społecznych, bogaty dorobek naukowy, doświadczenie badawcze i dydaktyczne pracowników naukowych Wydziału oraz rozwiniętą przez nich współpracę krajową i międzynarodową. Studenci mają szanse pogłębiać i poszerzać wiedzę zdobytą na studiach I stopnia oraz rozwijać swoje specjalistyczne zainteresowania. Podstawową umiejętnością rozwijaną na studiach II stopnia, która wynika bezpośrednio z akademickiego charakteru kształcenia, jest duża samodzielność w prowadzeniu pracy badawczej oraz konstruowaniu programów interwencji i zmian społecznych w wielu dziedzinach życia; programów, których celem jest zarówno rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, jak i projektowanie nowych, pożądanych społecznie zjawisk oraz ich ram instytucjonalnych. Z tego m.in. względu koncepcja kształcenia zakłada dalsze doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego, w tym umiejętności prawidłowego formułowania problematyki badawczej, określenia przedmiotu i doboru metodologii badań, gromadzenia danych, ich analizowania i interpretowania, prezentowania wyników pracy badawczej w dyskusjach naukowych oraz przygotowania pracy dyplomowej. Doskonalone są umiejętności studiowania i krytycznej analizy problemów teoretycznych, praktycznych i etycznych związanych z identyfikowaniem i wyjaśnianiem uwarunkowań, przejawów i następstw zjawisk społecznych oraz wprowadzaniem celowych zmian społecznych, za pomocą konstruowanych strategii i programów działań projektowych, profilaktycznych, naprawczych. Kształcenie polega na rozwijaniu i utrwalaniu wzoru specjalisty, który w toku rozwiązywania konkretnych problemów w pracy zawodowej aktywnie poszukuje i innowacyjnie wykorzystuje wiedzę naukową, dostrzega konieczność i posiada umiejętność ewaluowania skuteczności, w tym etyczności tworzonych i wdrażanych rozwiązań oraz potrafi szacować ich społeczne koszty.

Kształcenie na studiach II stopnia utrwala także kwalifikacje absolwentów niezbędne do prawidłowej, zgodnej z najnowszymi standardami, prezentacji i monitorowania projektów badawczych i praktycznych, organizowania oraz kierowania pracą zespołową. Potrafią oni samodzielnie lub zespołowo wyznaczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki publicznej, umieją współdziałać i negocjować. Posiadają także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Są wrażliwi na zjawiska wymagające interwencji bądź modyfikacji, potrafią do tego celu aktywizować innych. W trakcie kształcenia są zachęcani do przyjmowania postawy twórczej, kreatywnej w swojej działalności zawodowej, a zarazem postawy odpowiedzialnej i wyrażającej się poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego; taką postawę krzewią w swoim otoczeniu zawodowym, wypełniając ważne funkcje w życiu społecznym i politycznym.

Koncepcja kształcenia na studiach III stopnia

Studia III stopnia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji prowadzone są w zakresie stosowanych nauk społecznych (a w niedalekiej przyszłości również w zakresie nauki o polityce publicznej). Kształcenie na aktualnie prowadzonych studiach wyposaża doktorantów w wiedzę na wysokim, światowym poziomie, dotyczącą historii myśli socjologicznej, metodologii badań społecznych oraz najnowszych kierunków rozwoju socjologii. Przygotowują doktorantów do wykonywania zawodu socjologa, zwłaszcza w zakresie dotyczącym problematyki opracowanej rozprawy doktorskiej, do samodzielnego prowadzenia badań w dziedzinie szeroko rozumianych nauk społecznych i aktywnego uczestniczenia w życiu środowiska naukowego poprzez udział w konferencjach i zebraniach naukowych, zespołach badawczych, publikowanie autorskich i współautorskich prac naukowych.

Absolwenci studiów doktoranckich są przygotowani do dalszej pracy naukowej o profilu akademickim, w wyniku której mogą zdobywać kolejne stopnie i tytuły naukowe. Mają też kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych; posiadają umiejętności merytoryczne i metodyczne pozwalające na nauczanie przedmiotów socjologicznych na studiach I i II stopnia.

Posiadają kompetencje pozwalające na efektywną pracę w instytucjach naukowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organach samorządu lokalnego i administracji państwowej. Uczestniczą w życiu społecznym, rozwijając i pogłębiając świadomość znaczenia badań socjologicznych dla rozwiązywania społecznych problemów. Dostrzegają aksjologiczny wymiar pracy badawczej socjologa. Poczuwają się do odpowiedzialności w zakresie dbania o zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.
Finalnym efektem studiów doktoranckich winno być przygotowanie przez ich słuchaczy dysertacji doktorskiej i pomyślne przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, w celu realizacji idei ustawicznego kształcenia prowadzi studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów nauk społecznych, jak również różnych grup profesjonalistów oraz osób poszukujących nowych lub podwyższonych kwalifikacji zawodowych w wielu dziedzinach oferowanych na Wydziale, zdefiniowanych węziej, niż dyscypliny rozległego obszaru nauk społecznych lub zdefiniowanych interdyscyplinarnie w obrębie tego obszaru albo też określonych międzyobszarowo na styku socjologii z filozofią czy naukami o zdrowiu. Pomysły powołania i sukcesywnego uruchamiania poszczególnych kierunków studiów podyplomowych wywodzą się z bieżącego, dużego zainteresowania słuchaczy problematyką proponowaną na poszczególnych kierunkach. Oferta studiów podyplomowych służy doskonaleniu kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych słuchaczy; jest także szansą na ugruntowanie lub rozwój ich zainteresowań i pasji. Oferta ta jest także odpowiedzią na nowe wyzwania rynku pracy, które wywołują – zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych – zapotrzebowanie na określone kategorie pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje, lub też, jest odpowiedzią na ogłaszane konkursy finansowane przez poszczególne resorty zabiegające o podwyższenie kwalifikacji zawodowych ich pracowników. Dla Wydziału organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych jest okolicznością sprzyjającą identyfikowaniu otoczenia społecznego (potencjalnych pracodawców i potencjalnych słuchaczy), nawiązywaniu z nim trwałych kontaktów i rozwijaniu współpracy w postaci doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych słuchaczy oraz rozpowszechnianiu dorobku naukowego Wydziału i praktycznych zastosowań nauki w ich środowiskach zawodowych.