Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 127 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), w związku z uchwałą nr 1/2021 Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 23 czerwca 2020 r., zarządza się, co następuje:

 • § 1
 • W Regulaminie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Monitor UW z 2019 r. 423 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 w pkt 2 po wyrazie „Uniwersytetu” dodaje się wyraz „Warszawskiego”;

  2) w § 11 po ust. 8 dodaje się ust. 9 i ust. 10 w brzmieniu:
  „9. Kierownikiem Zakładu lub Katedry może być co najmniej profesor uczelni albo doktor habilitowany wykonujący swoje obowiązki pracownicze w Instytucie, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 10. Kierownikiem Pracowni, Centrum lub Ośrodka może być co najmniej doktor wykonujący swoje obowiązki pracownicze w Instytucie, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.”;

  3) w § 14 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) powołuje kierowników komórek i struktur tworzonych w Instytucie wymienionych w § 9 ust. 1 Regulaminu na wniosek Dyrektora Instytutu pozytywnie zaopiniowany przez pracowników tych jednostek;”;

  4) w § 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Dziekan powołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, nie więcej niż dwóch prodziekanów i określa zakres ich obowiązków. Procedura ta nie dotyczy prodziekana ds. studenckich (KJD).”,
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  „2a. Kadencja Dziekana i Prodziekanów rozpoczyna się 1 września, z wyjątkiem kadencji prodziekana ds. studenckich (Kierownika Jednostki Dydaktycznej), którego
  kadencja rozpoczyna się 1 października.”;

  5) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Kandydaci na przedstawicieli do Rady Wydziału są zgłaszani Wydziałowej
  Komisji Wyborczej przez daną grupę wspólnoty Uniwersytetu.”;

  6) w § 20 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) co najmniej raz w roku opiniuje sprawozdanie Dziekana, ocenia wykonywanie
  przez Dziekana jego zadań i funkcjonowanie Wydziału;”;

  7) w § 23 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:
  „3. Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości terminy wyborów
  i ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty
  Uniwersytetu wymienionych w § 13 ust. 2, § 19 ust. 1, § 26 ust. 2.
  4. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2-5, § 19 ust. 1
  pkt 5-7, § 26 pkt 2-5 przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza, z wyjątkiem
  przedstawicieli doktorantów i studentów, których wybór przeprowadzają właściwe
  komisje wyborcze odpowiednio samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
  5. Oddanie głosów w wyborach przeprowadzanych na Wydziale następuje na
  zebraniach wyborczych lub za pomocą środków komunikacji zdalnej (głosowanie
  w formie elektronicznej).”.

  8) w § 24:
  a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Dyrektora Instytutu powołuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
  Instytutu Kandydaturę opiniuje Rada Instytutu, której kadencja przypada na kadencję
  opiniowanego Dyrektora.”,
  b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  „3a. Dyrektor Instytutu może być powołany na nie więcej niż dwie kolejne
  kadencje.”;

  9) w § 25 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  „1a) przedstawienie na piśmie raz w roku sprawozdania finansowego Instytutu;”;

  10) w § 26 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
  „9a. Przewodniczący rady instytutu może zadecydować o odbyciu posiedzenia
  rady instytutu za pomocą środków komunikacji zdalnej; wówczas głosowanie kwestii,
  które wymagają stanowiska rady instytutu, przeprowadza się w formie elektronicznej.”;

  11) § 29 otrzymuje brzmienie:
  㤠29
  W skład Administracji Wydziału wchodzą:
  1) Wydziałowa Sekcja Finansowa;
  2) Wydziałowa Sekcja ds. Socjalno-Bytowych Studentów;
  3) Wydziałowa Sekcja ds. Badań i Rozwoju;
  4) Sekretariat Dziekana;
  5) Sekretariat prodziekana ds. studenckich wraz z Sekretariatami dydaktycznymi
  w Instytutach;
  6) Sekretariat Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych;
  7) Sekretariat Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.”;

  12) w § 30:
  a) ust. 3, ust. 5 i ust. 6 otrzymują brzmienie:
  „3. Wydziałowa Sekcja ds. Badań Naukowych i Rozwoju prowadzi obsługę administracyjną badań naukowych oraz wszelkich działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, w tym obsługę sprawozdawczości finansowej projektów badawczych realizowanych na Wydziale. Zapewnia wsparcie pracownikom Wydziału w poszukiwaniu kontaktów naukowych, grantów, realizacji projektów, zapewnia pomoc pracownikom w realizacji zadań ewaluacyjnych i parametryzacyjnych; organizuje system informacji o Wydziale i jego osiągnięciach, obsługuje różne formy upowszechniania wiedzy wytwarzanej na Wydziale oraz promocję Wydziału i jego dorobku.
  5. Sekretariat Dziekana prowadzi obsługę Dziekana, Prodziekanów (z zastrzeżeniem ust. 6) i Rady Wydziału; organizuje posiedzenia Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i Komisji Wydziałowych; prowadzi dokumentację dotyczącą spraw personalnych i awansów naukowych; zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji oraz wypełnia inne zadania zlecone przez Dziekana i Prodziekanów.
  6. Sekretariat Prodziekana ds. studenckich (KJD) zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Prodziekana ds. studenckich, Rady Dydaktycznej Wydziału oraz ściśle współpracuje z Sekretariatami Dydaktycznymi w Instytutach.”,
  b) ust. 4 skreśla się”;

  13) rozdział 10 otrzymuje tytuł: „Przepisy końcowe”;

  14) § 33 skreśla się, a dotychczasowy § 34 oznacza się jako § 33.

 • § 2
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rektor UW: A. Z. Nowak

 • TREŚĆ REGULAMINU w formacie [PDF]
 • ZARZĄDZENIE REKTORA [PDF]