Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor
UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 16 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Monitor UW z 2015 r. poz. 29).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: M. Pałys

TREŚĆ REGULAMINU w formacie M.2016.36.Zarz.13