Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 192 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor
UW z 2019 r. poz. 190) w związku z uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 18 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (Monitor UW z 2016 r. poz. 36).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: M. Pałys

TREŚĆ REGULAMINU w formacie [PDF]